Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Piątek 15 Listopada 2019     Imieniny: Alberta, Artura, Leopolda

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówObsługa MieszkańcaPoradyPorady konsumenckieDo kogo się udać, gdy mamy problem konsumencki?

Przejdź do treści strony

Gdzie szukać pomocy?

W Polsce istnieją różne organizacje i instytucje zajmujące się ochroną konsumentów oraz rozstrzyganiem sporów konsumenckich. Organizacje społeczne i instytucje mogą uczestniczyć w postępowania sądowym, a w szczególności wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, bądź też wstąpić do toczącego się postępowania. Mogą także prowadzić działania mediacyjne i poradnictwo prawne. Instytucja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stanowi pierwszy stopień w prawie dostępu obywateli do efektywnego załatwiania reklamacji i sporów konsumenckich. Rzecznicy konsumentów wykonują zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Zadania te oraz formę ich realizacji określają przepisy art. 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.07.50.331). Do zadań i uprawnień rzecznika należy w szczególności:

● zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

● występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Każdy przedsiębiorca, do którego zwróci się rzecznik ma obowiązek udzielenia informacji i wyjaśnień w danej sprawie, jeżeli tego nie uczyni, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2.000 zł (orzekanie w tych sprawach następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania o wykroczenia). Powiatowy Rzecznik Konsumentów ul. Szarych szeregów 14 76-200 Słupsk tel. 59 84 18 700 Mediacje w sporze między przedsiębiorcą a konsumentem może prowadzić Inspekcja Handlowa. Inspekcja handlowa podejmuje działania wówczas gdy przemawia za tym charakter sprawy, dotyczy to w szczególności skarg konsumentów na niewłaściwej jakości towary oraz niewłaściwie wykonane usługi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Delegatura w Słupsku ul. Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk tel. 59 842 54 68 Polubowne Sądy Konsumenckie

1. Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie – rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży towarów i usług, zawartych między konsumentem i przedsiębiorcą. Poddanie sie pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga zgody obydwu stron sporu. Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego (od wyroku tego przysługuje odwołanie do sądu powszechnego). Ugoda zawarta przed sądem polubownym ma charakter ostateczny, co oznacza, że nie można się od niej odwołać. Po nadaniu klauzuli wykonalności przez przez sąd powszechny wyrokowi sądu polubownego bądź ugodzie przed tym sądem zwartej, strona może dochodzić swoich roszczeń w drodze egzekucji, jeśli strona zobowiązana do świadczenia nie wywiązała się z niego.

Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Gdańsku Ośrodek Zamiejscowy w Słupsku ul. Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk tel. 59 846 85 51 lub 59 846 85 45

2. Arbiter bankowy – powołany jest do rozpatrywania sporów pomiędzy konsumentami – klientami banków, a bankami zrzeszonymi w Związku Banków Polskich (lub bankami, które złożyły oświadczenie, iż wyrażają zgodę na poddanie się pod rozstrzygnięcie Arbitra Bankowego i uznanie jego orzeczeń). Wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 8.000 zł. Orzeczenia wydane w postępowaniu są ostateczne, a klienci, których nie satysfakcjonuje wydane przez Arbitra Bankowego orzeczenie może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

Bankowy Arbitraż Konsumencki ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel. 22 486 84 00

www.zbh.pl

3. Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych – rozstrzyga spory między ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a zakładami ubezpieczeń. Również między towarzystwami emerytalnymi a członkami tych towarzystw oraz sporów wynikłych z uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych. Sąd polubowny rozstrzyga w sprawach, których przedmiotem sporu jest co najmniej 1000 zł. Wyrok tego sądu lub ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego, po nadaniu przez sąd powszechny klauzuli wykonalności.

Rzecznik Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27, 22 333 73 28

www.rzu.gov.pl

4. Stały Polubowny Sąd przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej – rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe : z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym o zapewnienie przyłącza do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz z umów o świadczenie usług pocztowych. Stroną postępowania jest konsument oraz przedsiębiorca telekomunikacyjny lub pocztowy. Wyrok Sądu Polubownego przy Prezesie UKE ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego, od wyroku stronom przysługuje odwołanie.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

www.uke.gov.pl Infolinia: 0801 900 853 lub 22 534 91 74

5. Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii – udziela informacji i porad odbiorcom paliw gazowych i energii w ich stosunkach z przedsiębiorstwami energetycznymi. Współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz instytucjami i organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony interesów odbiorców, a także prowadzi rejestr odmów przyłączeń odbiorców do sieci.

Urząd Regulacji Energetyki ul. Chłodna 64 00-872 Warszawa

www.ure.gov.pl tel. 22 661 61 07, fax 22 661 61 06

ure@ure.gov.pl

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7985437 wejść.