Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Czwartek 14 Listopada 2019     Imieniny: Agaty, Judyty, Damiana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Przejdź do treści strony

Kredyt konsumencki

Podstawą prawną udzielania kredytu konsumenckiego jest ustawa z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U.01.100.1081).

Umowa o kredyt konsumencki, to umowa, na mocy której przedsiębiorca (nie musi nim być bank) w ramach swej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu w jakiejkolwiek postaci konsumentowi. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Cechy szczególne:

- dotyczy sum od 500 do 80.000 zł (lub równowartości w walucie obcej)

- termin spłaty przekracza trzy miesiące

- konsument jest zobowiązany do zapłaty odsetek oraz innych kosztów i prowizji

- umowa musi być zawarta na piśmie i doręczona niezwłocznie kredytobiorcy.

Umowa powinna zawierać poniższe dane:

1) imię, nazwisko konsumenta i jego adres oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy, a gdy kredytodawcą jest osoba prawna - także określenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy, i numer w rejestrze, pod którym kredytodawca został wpisany,

2) wysokość kredytu,

3) zasady i terminy spłaty kredytu,

4) roczną stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany,

5) opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej, zwaną dalej "opłatą przygotowawczą", będące elementem całkowitego kosztu kredytu, oraz warunki ich zmiany,

6) informację o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,

7) sposób zabezpieczenia, jeżeli umowa je przewiduje, oraz opłaty należne kredytodawcy z tego tytułu,

8) informację o pozostałych kosztach, do których zapłaty zobowiązany jest konsument w związku z zawartą umową,

9) informację o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest konsument,

10) informację o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta,

11) informację o terminie, sposobie i skutkach wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez konsumenta,

12) informację o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu,

13) informację o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunki jej zmiany, a także informację o innych kosztach ponoszonych przez konsumenta w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy, w tym o kosztach upomnień lub wezwań do zapłaty, kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego.

Konsument zawierając umowę o kredyt konsumencki ma prawo do:

- wcześniejszej spłaty kredytu. O zamiarze tym należy poinformować sprzedawcę najpóźniej 3 dni przed dokonaniem spłaty. Termin dokonania spłaty musi odpowiadać określonym w umowie terminom wnoszenia rat.

1. Spłacając przed terminem kredyt oprocentowany – konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu

2. Spłacając przed terminem kredyt nieoprocentowany – konsument ma prawo do zmniejszenia zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas kredytowania.

3. Za wcześniejszą spłatę kredytodawca nie może zastrzec prowizji!

4. Kredytodawca musi rozliczyć się z konsumentem w terminie 14 dni od dokonania spłaty całości lub części kredytu.

- odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Wzór odstąpienia kredytodawca powinien przekazać konsumentowi łącznie z podpisaną umową. Kredytodawca ma wówczas obowiązek zwrócenia konsumentowi wszelkich poniesionych kosztów uzyskania kredytu z wyjątkiem opłaty przygotowawczej związanej z ustanowieniem zabezpieczenia (jeżeli takie zostało ustanowione).

Wypowiedzenie umowy przez kredytodawcę

Kredytodawca ma prawo wypowiedzieć umowę wówczas, gdy nie zostaną zapłacone, w terminach określonych w umowie, pełne raty kredytu za co najmniej dwa okresy płatności. Kredytodawca może wtedy wezwać w trybie określonym w umowie do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania. Termin wypowiedzenia umowy o kredyt konsumencki wynosi nie mniej niż 30 dni.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7983100 wejść.