Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 23 Października 2019     Imieniny: Marleny, Seweryna, Jana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówObsługa MieszkańcaPoradyPrzedsiębiorczośćJak rozpocząć działalność gospodarczą?

Przejdź do treści strony

 • Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne są unormowane przez  ustawy:

 

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce,
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2010 Nr 220 poz. 1447 ze zm.) - wersja ujednolicona,
 3. Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764),
 4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18 poz. 97 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 Nr 47, poz. 278).

 

 • Co to jest działalność gospodarcza?


           Działalnością gospodarczą (według Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej) jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

 • Rejestracja i wpis do rejestru działalności gospodarczej

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 2. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 3. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 4. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wraz z dniem 1 lipca 2011 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a wraz z nimi nowy formularz CEIDG-1. Wniosek ten służy do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych i jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS, KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.  Wniosek można zgłosić osobiście lub przez internet.

 

Wypełniając wniosek drogą elektroniczną na stronie https://prod.ceidg.gov.pl  na maila dostaną Państwo numer identyfikacyjny wniosku z którym należy udać się do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy w przeciągu 7 dni. W przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu epuap, bez konieczności wizyty w Urzędzie można złożyć formularz na stronie www.ceidg.gov.pl

 

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli nie posiadasz, bądź nie pamiętasz swojego numeru NIP powinieneś we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej zostanie Tonie nadany/zweryfikowany NIP, oraz zostanie on umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG  oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP.

 

Określenie   przedmiotu   działalności   gospodarczej   powinno   być   zgodne   z  Polską  Klasyfikacją     Działalności.  PKD  jest  dostępna na  stronach internetowych     Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl 

 

Przedsiębiorca    jest    zobowiązany    zgłaszać  wszelkie  zmiany  stanu  faktycznego  i  prawnego    odnoszące  się  do  przedsiębiorcy  i  wykonywanej  przez  niego działalności gospodarczej, w ciągu 4 dni od dnia powstania tych zmian.

 

 • Opłata skarbowa:

 

Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

 1. osoby prawne,
 2. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
 4. jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

W rejestrze są ujmowane następujące informacje o wyżej wymienionych podmiotach:

 1. nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada,
 3. numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada,
 4. forma prawna i forma własności,
 5. wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 6. daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 7. nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
 8. przewidywana liczba pracujących,
 9. w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,
 10. o jednostkach lokalnych podmiotów w wyżej wymienionym zakresie z wyłączeniem informacji o numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o formie prawnej i formie własności,
 11. numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON.

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarki narodowej składa się z 9 cyfr przypisanych osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Osiem pierwszych cyfr numeru stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta cyfrę kontrolną.

Numer identyfikacyjny jednostki lokalnej składa się z 14 cyfr, przy czym dziewięć pierwszych stanowi numer identyfikacyjny osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która utworzyła jednostkę lokalną, cztery kolejne są liczbą porządkową przypisaną utworzonej jednostce lokalnej, a czternasta jest cyfrą kontrolną całego numeru identyfikacyjnego jednostki lokalnej.

  Numer identyfikacyjny stosowany jest w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej. Organy prowadzące takie rejestry i systemy obowiązane są do wpisywania numeru identyfikacyjnego i do posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji.

 • Numer NIP

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami podlegają powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu. Podmioty te otrzymują Numer Identyfikacji Podatkowej. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady osób prawnych (oddziały) oraz płatnicy podatków na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych dokonują właściwe dla celów ewidencji urzędy skarbowe.

 • Rachunek bankowy

Kolejnym krokiem w celu podjęcia działalności gospodarczej jest założenie specjalnego rachunku bankowego dla firm. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo działalności gospodarczej. Zwolnieni od tego obowiązku są przedsiębiorcy, którzy korzystają z opodatkowania przy pomocy karty podatkowej lub ryczałtu.                W większości banków za samo otwarcie rachunku nic nie płacisz, a wiele operacji jest bezpłatnych lub obciążonych małą prowizją.

Za pośrednictwem konta bankowego będziesz mógł dokonywać przelewów do ZUS przez Internet                        i telefon, a także będziesz miał dostęp do informacji o stanie konta firmy 24 godziny na dobę dzięki Internetowi, WAP, SMS, telefonom i bankomatom.

Z posiadaniem rachunku bankowego łączy się obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego (właściwego ze względu na podatek dochodowy) o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. W przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku należy wskazać jeden z nich jako rachunek podstawowy i powiadomić o tym bank, w którym rachunek jest otwarty, a także właściwy Urząd Skarbowy.

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wizyta w ZUS jest niezbędna wyłącznie w celu złożenia ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Związane jest to z faktem, że CEiDG-1 rejestruje przedsiębiorcę jedynie jako płatnika składek, nie dokonuje jednak jego rejestracji jako ubezpieczonego.

Złożysz:

ZUS ZUA – jeżeli opłacać masz zarówno składki ZUS jak i składki zdrowotne,

ZUS ZZA – jeżeli opłacać będziesz wyłącznie składki zdrowotne (gdyż obejmuje cię zbieg świadczeń i np. składki na ZUS opłaca też twój pracodawca z tytułu umowy o pracę),

Rejestracja w ZUS może posłuży również celem weryfikacji twoich danych dla profilu zaufanego ePUAP. Po rejestracji w profilu możliwe będzie składanie druków do ZUS przez Internet z pomocą programu płatnik.

                Jako pracodawca zobowiązany jesteś zgłosić siebie oraz Twoich pracowników (w terminie 7 dni od przyjęcia do pracy) do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Związany z tym będzie comiesięczny obowiązek odprowadzania składek na rzecz ZUS-u. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

 1. ubezpieczenie emerytalne,
 2. ubezpieczenia rentowe,
 3.  ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa - ubezpieczenie chorobowe,
 4.  ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - ubezpieczenie wypadkowe.

Idąc do ZUS-u nie zapomnij wziąć ze sobą numeru REGON firmy, numeru wpisu do ewidencji i nazwy organu prowadzącego rejestr, numeru rachunku bankowego Twojej firmy, a także danych personalnych oraz numerów NIP osób podlegających ubezpieczeniu.

 • Państwowa Inspekcja Pracy

Państwową Inspekcję Pracy odwiedzamy wyłącznie wówczas, gdy zamierzamy zatrudnić pracowników. Mamy 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na zawiadomienie PIP-u na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Należy także pamiętać poinformować PIP o wszelkich zmianach w danych firmy, czy też jej likwidacji. Wzory dokumentów znaleźć można na stronie www.pip.gov.pl.

 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7880480 wejść.