Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek 18 Listopada 2019     Imieniny: Karoliny, Romana, Ottona

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Powiat SłupskiProjekty unijneProjekty zrealizowane

Multimedia

 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino

Tytuł operacji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120 na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do Granicy Gminy Smołdzino”

Cel operacji: poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku o długości 3,6 km, wpływająca na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Planowane efekty rzeczowe operacji : 3,6 km - przebudowa dróg powiatowych

Całkowita wartość operacji : 3 106 370,45 zł

Wartość dofinansowania: 1 821 218 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczędzanie energii:

Typ operacji : „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od...

Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Ustka i Lokalną Organizacją Turystyczną „Ustka” i  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


Beneficjent: Gmina Miasto Ustka
Poddziałanie 8.1.2 RPO WP 2007-2013: Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy
Całkowita wartość projektu: 1 319 978,68zł                                                                                        Okres realizacji: wrzesień 2012-grudzień 2013
 

Poziom współfinansowania: 65% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Kwota dofinansowania projektu: 857 986,14 zł; w tym dla:

- Gmina Miasto Ustka (Partner Wiodący)- 809 236,14 zł;

- Powiat Słupski (Partner) - 42 250,00 zł;

- Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka" (Partner) - 6 500,00 zł

 

Cele projektu był wzrost konkurencyjności miasta Ustka i powiatu słupskiego na rynku turystycznym poprzez poprawę jakości informacji turystycznej oraz promocję walorów kulturowych i produktów turystycznych.


W wyniku realizacji projektu powstało nowe Centrum Informacji Turystycznej w Ustce              ul. Marynarki Polskiej 71 o cechach charakterystycznych dla budynków Starej Osady Rybackiej wraz z wyposażeniem. W ramach projektu zostały przeprowadzone działania promujące walory kulturowe miasta Ustka i okolic, w tym produktów turystycznych poprzez opracowanie i publikacje folderu promocyjnego, filmu, spotów oraz promocji w mediach lokalnych. Rozbudowano system promocji i informacji turystycznej w Ustce i powiecie słupskim. 

Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Miastem Słupsk ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Realizacja projektu pozwoliła na uzyskanie dokumentów strategicznych i projektowych służących całemu miejskiemu obszarowi funkcjonalnemu Miasta Słupska.

Grupę docelową projektu stanowiły następujące gminy: Miasto Słupsk, Powiat Słupski, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica i Gmina Dębnica Kaszubska powiązane  ze sobą ze względu na istniejące pomiędzy nimi  silne relacje przestrzenne tj.: suburbanizacja, dojazdy do pracy i szkół, połączenia komunikacyjne, dostępność transportowa, dostępność usług publicznych, administracji oraz specjalistycznych usług medycznych. Miasto Słupsk wraz z gminami partnerskimi tworzy obszar wzajemnie zintegrowany i wzajemnie na siebie oddziałujący pod względem społeczno–gospodarczym.  Współpraca partnerska gmin w ramach projektu  przyczyniła się do wzmocnienia potencjału oraz integralności przestrzennej obszaru funkcjonalnego m. Słupska.

 Realizacja projektu przyczyniła  się do zapewnienia jak najszerszego wykorzystania potencjału obszaru poprzez kompleksowe podejście do planowania rozwoju i rozwiązywania problemów wszystkich JST w obszarze funkcjonalnym miasta Słupska. Współpraca z partnerami polegała na uzgodnieniu i wspólnej realizacji przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym z różnych obszarów tematycznych służących wykorzystaniu szans rozwojowych.

W ramach projektu powstały badania i diagnoza służąca określeniu powiązań przedmiotowego obszaru, analiza określająca jego zasięg i tematyczne obszary współpracy JST. Opracowana została również strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego. W wyniku realizacji projektu opracowane zostały dokumenty planistyczne  (diagnoza i strategia rozwoju) oraz 14 kompletów dokumentów projektowych.

Dokumentacja powstała w wyniku realizacji projektu pozwoliła na sformułowanie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska oraz zintegrowane podejście do problemów całego obszaru. Opracowana Strategia oraz dokumentacje techniczne inwestycji będą wykorzystywane przez JST obszaru funkcjonalnego m. Słupska przy aplikowaniu o środki budżetu UE w latach 2014-2020. Wpłynie to na wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań w ramach obszarów funkcjonalnych.

Działania podejmowane w ramach projektu miały charakter zintegrowany i dotyczyły wszystkich gmin wspólnie, co zapewniło integrację terytorialną.

Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 2 185 155,00 zł

Okres realizacji: 4 listopada 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego...

„Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany w partnerstwie samorządów, w którym Miasto Słupsk – było Liderem, a Gmina Miasto Ustka, Gmina Kobylnica, Damnica, Dębnica Kaszubska oraz Powiat Słupski - Partnerami Projektu. 

W ramach projektu przygotowywano i opracowywano dokumentację  projektową,
w tym dokumentację techniczną i audyty energetyczne dla 43 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska w tym dla 3 obiektów należących do Powiatu Słupskiego:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ,  ul. Leszczyńskiego 8,  76-200 Słupsk;
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku ( 1 budynek), ul. Fabryczna 1, 76-200 Słupsk;
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych wraz z halą widowiskowo-sportową w Ustce, ul. Bursztynowa 12, 76-270 Ustka

Posiadanie kompletu dokumentacji pozwoli gminom na osiągnięcie gotowości do aplikowania o środki unijne na współfinansowanie prac termomodernizacyjnych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Ogółem wartość projektu:      1 145 594,00 zł

w tym kwota dofinansowania EFRR      845 150,57 zł   

Wartość projektu Miasta Słupsk     712 880,00 zł

w tym kwota dofinansowania EFRR     511 889,77 zł 

Wartość projektu Gminy Kobylnica204 057,00 zł

w tym kwota dofinansowania EFRR     130 013,87 zł 

Wartość projektu Gminy Dębnica Kaszubska     105165,00 zł

w tym kwota dofinansowania EFRR     75 206,26 zł 

Wartość projektu Gminy Ustka     27 675,00 zł

w tym kwota dofinansowania EFRR     20 033.93 zł 

Wartość projektu Gminy Damnica      62 853,00 zł

w tym kwota dofinansowania EFRR     46 155,06 zł 

Wartość projektu Powiatu Słupskiego     32 964,00 zł

w tym kwota dofinansowania EFRR     23 423.84zł  

Termin realizacji projektu: wrzesień 2012 - grudzień 2015 r.

 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, Poradnia...
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku ( 1 budynek), ul. Fabryczna 1, 76-200 Słupsk;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8,...
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,...
  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12, 76-270 Ustka ;

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego...

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego

Informujemy, iż dnia 15 października 2015 r. powiat zakończył realizację projektu pt. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013, Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 964 089,74 zł

Wartość dofinansowania z EFRR : 723 067,30 zł (75%)

Wkład własny powiatu: 241 022,44 zł (25%)

W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną obejmującą przebudowę dróg powiatowych o klasie technicznej Z (zbiorczych) leżących na terenie powiatu słupskiego. Dokumentacja techniczna przygotowana została dla następujących odcinków dróg:

 • 1120G Smołdzino-Gardna Wielka – Gąbino
 • 1123G Smołdzino-Wierzchocino-Choćmirowko - do drogi wojewódzkiej nr 213
 • 1143G Główczyce – Szczypkowice – Stowięcino
 • 1139G Damnica – Mianowice – droga krajowa nr 6
 • 1177G Globino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu
 • 1179G Pobłocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo –  do dr. krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu.

 

Dla każdego z siedmiu ww. odcinków dróg opracowane zostały następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, matryce – mapy do celów projektowych),

- dokumentacja środowiskowa (decyzje środowiskowe, materiały do decyzji),

- pozwolenia na budowę.

 

Oprócz odcinków dróg powiatowych wykonano projekt techniczny przebudowy mostu na rzece Łupawa w m. Smołdzino w ciągu drogi powiatowej nr 1120 G.

 

Zakres projektu niniejszego projektu obejmował odcinki dróg powiatowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne na terenie powiatu słupskiego, komunikujące ważne z punktu widzenia gospodarczego i turystycznego miejscowości oraz obsługujące tereny przyległe łącząc się bezpośrednio z drogami wojewódzkimi nr 213, 210 i drogą krajowa nr 6.

 

Dokumentacja techniczna obejmowała wykonanie m. in. następujących elementów:

 • poszerzenie jezdni do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi i do 6,0 m na obszarach zabudowanych,
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do wymogów KR2,
 • wzmocnienie pobocza,
 • na obszarach zabudowanych: chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje oraz wykonanie kanalizacji deszczowej (w miarę potrzeb).

Projekt był realizowany w okresie od 01 marca 2013 r. do 15 października 2015 r.


 • Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego...

Przebudowa i doposażenie laboratorium –„Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Powiat Słupski w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku zrealizowała projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 pt. „Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe”.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia studentów oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego. Dzięki realizacji projektu powstała unikatowa w skali Polski infrastruktura dydaktyczna do kształcenia studentów i doskonalenia zawodowego specjalistów bezpieczeństwa.

 

Przebudowana i wyposażona w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt infrastruktura dydaktyczna umożliwi:

 • rozszerzenie oferty dydaktycznej AP w Słupsku i jej unowocześnienie poprzez uruchomienie nowych specjalności (bezpieczeństwo żeglugi morskiej i portów, bezpieczeństwo teleinformatyczne) oraz wdrożenie do procesu kształcenie nowych metod kształcenia opartych na technologii ICT, w tym kształcenia w systemie blended learning,
 • podniesienie jakości kształcenia,
 • doskonalenie zawodowe personelu bezpieczeństwa jednostek samorządowych,
 • prowadzenie badań naukowych mających istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa nie tylko w naszym regionie.

W ramach projektu zrealizowano następujące, zasadnicze przedsięwzięcia:

 1. Zmodernizowano istniejącą infrastrukturę Laboratorium „Edukacyjnego Centrum Zarządzania kryzysowego” (min. salę operacyjną pracy zespołów zarządzania kryzysowego, salę służby dyżurnej i analityków oraz salę konferencyjną – komunikacji społecznej).
 2. Wybudowano trzy nowe pracownie (pracownię systemów wspomagania zarządzania kryzysowego, pracownię systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz pracownię systemów bezpieczeństwa żeglugi morskiej i portów), które pozwolą między innymi na uruchomienie nowych specjalności.
 3. Stworzono infrastrukturę do prowadzenia badań naukowych, projektów i ekspertyz na potrzeby instytucji bezpieczeństwa.

W ramach projektu powstały również stanowiska edukacyjne w powiatowym centrum zarządzania kryzysowego oraz w strukturach zarządzania kryzysowego miasta Słupska  i w 10 gminach wchodzących administracyjnie w skład Powiatu Słupskiego. Uruchomiono również platformę e – learningową, która docelowo będzie udostępniona również dla mieszkańców naszego regionu.

Infrastrukturę laboratorium doposażono w dwa symulatory oparte na technologiach informatycznych, czyli symulator systemów łączności oraz symulator morskiego systemu bezpieczeństwa GMDSS, specjalistyczny sprzęt łączności wykorzystywany w systemie  zarządzania kryzysowego, a także oprogramowanie specjalistyczne wspomagania zarządzania kryzysowego wykorzystywane na terenie Województwa Pomorskiego oraz w strukturach Sił Zbrojnych RP. Ponadto w ramach projektu wykonano nowoczesne narzędzia wsparcia kształcenia studentów, m.in.:  generator scenariuszy sytuacji kryzysowych, trójwymiarową wizualizację miasta Słupska i ważniejszych elementów infrastruktury krytycznej na terenie powiatu.

Dzięki realizacji projektu od roku akademickiego 2012/2013 Akademia Pomorska  w Słupsku będzie jedyną w Polsce uczelnią wyższą kształcącą na kierunku bezpieczeństwo narodowe, posiadającą infrastrukturę dydaktyczną do kształcenia praktycznego studentów odpowiadającą wyzwaniom XX Iwieku ,a powiat słupski dysponować będzie modelowymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Umowa na dofinansowanie projektu Przebudowa i doposażenie laboratorium - Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku została podpisana 2 czerwca 2011 roku.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo - dydaktyczna.


Całkowita wartość projektu: 3 501 544,29 zł.

Termin realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2012


Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego”

            W 2011 roku powiat słupski zrealizował projekt pt. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego”. Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działanie 7.2 Zintegrowany system ratownictwa. Partnerem powiatu w realizacji projektu była Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku. Podmiotami współfinansującymi projekt były także Gmina i Miasto Ustka.

-        Wartość projektu – 1 196 694,05 PLN

-        Wartość dofinansowania z EFRR – -549 522,06 zł (50%)

-        Wkład własny – 549 522,07 zł (50%)

            W ramach projektu zakupiony został ambulans wodny wraz z kompletnym wyposażeniem medycznym, co przyczyniło się do zabezpieczenia pasa przybrzeżnego województwa pomorskiego poprzez stworzenie sieci wodnych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Dodatkowo w ramach projektu zakupiona została przyczepa podłodziowa oraz zamontowany został przy nabrzeżu specjalny żuraw wyciągowy do podnoszenia motorówki.

            Karetka wodna jest w pełni wyposażoną pod względem medycznym jednostką, tak jak najnowocześniejsze ambulanse drogowe. Ambulans stacjonuje w Ustce w budynku po byłej stacji ratowników morskich, który został wyremontowany i przygotowany do stacjonowania wodnego pogotowia.

W ramach projektu przeprowadzono również szkolenia dla pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na patent sternika i starszego sternika motorowodnego. Zakupiony w ramach projektu ambulans wodny obsługuje pas wybrzeża w powiecie słupskim (m.in. plaże w Ustce, Rowach i Poddąbiu) od czerwca do września.

             Stacjonująca na stałe w Ustce karetka wodna jest wyposażona w silniki strumieniowe, które zapewnią jej możliwość podejścia pod samą plażę, bowiem od strony lądu ciężko było czasami dotrzeć  w miejsce wypadku. Wodna karetka ułatwiła ten dostęp i pozwoliła na szybką i specjalistyczną opiekę medyczną.

 

Termin realizacji projektu: styczeń 2011 r.– grudzień 2012 roku.


Przebudowa mostu na rzece Słupi w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdami do drogi nr 210 i drogi nr 101260G

Powiat Słupski informuje, iż zakończył realizację projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Ustka.


Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 8.843.653,83 PLN, w tym:


 • Kwota dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 5.475.223,08 PLN
 • Środki własne: 3.368.430,75 PLN.

Droga Reblino-Wrząca w przebudowie

W czerwcu 2010 roku rozpoczęły się prace związane z przebudową  dziesięciokilometrowej drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Reblino-Wrząca. Powodem przebudowy był bardzo zły stan techniczny, który nie zapewniał zadowalających warunków komunikacji mieszkańcom miejscowości położonych wzdłuż niej, m.in. Runowa Sławieńskiego, Słonowic, Wrzącej czy Ściegnicy z resztą powiatu słupskiego, a zwłaszcza drogą krajową nr 6. Zakres prowadzonych robót drogowych obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej i poszerzenia jezdni  do 5,5 poza miejscowościami oraz 6 m w miejscowościach, ułożenie chodników z kostki przy przejściu przez miejscowości, modernizację wjazdów na posesje oraz skrzyżowań z drogami przyległymi do drogi Reblino-Wrząca. Po modernizacji powstaną zatoki autobusowe, parking przy cmentarzu w Słonowicach oraz pętla autobusowa we Wrzącej. Zrealizowane zostaną także prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz modernizacją oświetlenia ulicznego przy przejściu przez miejscowości położne wzdłuż przebudowywanej drogi. Trwające obecnie prace remontowe to drugi etap prac na dziesięciokilometrowej trasie Reblino-Wrząca. Pierwszy etap przebudowy, który odbył się w 2009 roku polegał na modernizacji trzykilometrowego odcinka pomiędzy Reblinem a Runowem Sławieńskim. W miejscowościach jezdnia nie była jednakże remontowana.

            Wartość całej inwestycji wynosi 14 309 236 zł,  85 % tej kwoty jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a 15% stanowi wkład własny powiatu słupskiego.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 

drukuj całą stronę

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7997307 wejść.