Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Czwartek 14 Listopada 2019     Imieniny: Agaty, Judyty, Damiana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Powiat SłupskiProjekty unijneProjekty w realizacji

Multimedia

 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie
 • Powiatowe Dożynki w Swołowie

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów...

Operacja mająca na celu: utworzenie nowej oferty turystyczno-rekreacyjnej w Ustce poprzez budowę placu zabaw, nauki i rekreacji

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach: działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1;
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów – 1;
Wzrost liczby osób korzystających z wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów – 100%.
Cel ogólny LSR:
1. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i pobytu.
1.3 Rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności.
Nazwa operacji: „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”. Plac będzie miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców Ustki jak i również dla innych osób odwiedzających miasto. Będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się w otoczenie. Przyczyni się on również do większej integracji środowiska lokalnego, poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Ustki oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. Plac będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych poprzez wyposażenie i zastosowanie rozwiązań gwarantujących komfort i bezpieczeństwo w korzystaniu z obiektu. Dobrze wyposażony plac wpłynie na rozwój miasta pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.

Projekt partnerski pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

Projekt partnerski pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

W dniu 28 czerwca 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 na realizację przedsięwzięcia partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” ujętego w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Projekt realizowany będzie w ramach podddziałania 10.02.01. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Miasto Słupsk w partnerstwie z sąsiednimi samorządami:. Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim. Przedmiotem projektu będzie termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 22 budynki, Miasto Ustka - 2, Gmina Kobylnica - 11, Gmina Słupsk - 2, Gmina Damnica - 4, Gmina Dębnica Kaszubska - 5 oraz Powiat Słupski- 3.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmie ocieplenia ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym o 57,14 %, zmniejszenie rocznego zużycia energii o 10 144 887,78 kWh/rok oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska.

Okres realizacji przedsięwzięcia: czerwiec 2016 -październik 2019 r.

Wydatki ogółem: 40 031 342,68 zł , w tym kwalifikowane 37 484 784,02 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 588 425,54 zł (w tym Powiat Słupski – wydatki ogółem : 2 398 970,49 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 2 338 117,77 zł, dofinansowanie 1 596 490,60 zł)

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

W październiku 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego 2016 r. przyznał dofinansowanie projektom zintegrowanym realizującym przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy.

Umowy o dofinansowanie realizacji projektów podpisane zostały 9 listopada 2016 r.

Projekt pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie  i doposażenie pracowni dydaktycznych  oraz  organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,   i jest zintegrowany z projektem pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w dwóch placówkach zlokalizowanych na terenie Powiatu Słupskiego. Zakłada się, że w ramach wsparcia uczniowie branż kluczowych (Turystyka, sport i rekreacja, Środowisko, Chemia lekka) będą mieli możliwość nauki zawodu w nowych/doposażonych klasach, stanowiących obiekty wysokiej jakości, pozwalające na zdobycie odpowiedniej wiedzy praktycznej.

 

Projekt  zakłada utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz wyposażanie i doposażenie pracowni dydaktycznych w ZSA w Słupsku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce. Zakupiony w ramach projektu sprzęt doposaży pracownie: gastronomiczną, architektury krajobrazu, hotelarską, ochrony środowiska i analityczną.

W ramach projektu  przeprowadzone zostaną kursy i szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego m.in. obsługa aparatury i sprzętu analitycznego, kurs florystyczny, nauka jazdy ciągnikiem, kurs architektury krajobrazu, obsługa programu AUTOCAD, kurs podstawy przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, język angielski w branży gastronomicznej, kurs carvingu, kurs baristy, barmański, kurs nauki jazdy samochodem kat. B.

 

Ogólna wartość projektu wynosi 940 108,59 zł, dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej 784 363,84 .

Czas realizacji: 2016-2018

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy

W październiku 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy", zdefiniowane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej
i społecznej Aktywni Pomorzanie.

Umowy o dofinansowanie realizacji projektów podpisane zostały 9 listopada 2016 r.

Projekt pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 i jest zintegrowany z projektem pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020.

Celem projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w powiecie słupskim do potrzeb rynku pracy i zwiększenie zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w powiecie słupskim. Wsparciem zostanie objętych 270 uczniów i 25 nauczycieli kształcenia zawodowego w trzech branżach kluczowych: Turystyka, sport i rekreacja, Środowisko, Chemia Lekka. Projekt realizowany będzie w trzech wymienionych branżach w szkołach: Technikum nr 6 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i w branży Turystyka, sport i rekreacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Wsparciem objęci zostaną uczniowie kształcący się w zawodach: w ZSA w Słupsku - technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik analityk oraz nauczycieli kształcących w tych zawodach; w ZSOiT w Ustce – technik hotelarstwa.

Uczniowie objęci zostaną dodatkowymi stażami i praktykami zawodowymi realizowanymi u pracodawców wykraczającymi poza podstawę programową, szkoleniami i kursami specjalistycznymi, zajęciami organizowanymi wspólnie z pracodawcami i uczelniami wyższymi, dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego zawodowego; nauczyciele - stażami, kursami i szkoleniami doskonalącymi, studiami podyplomowymi oraz siecią współpracy i samokształcenia. Działania te zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb szkół.

Ogólna wartość projektu wynosi 686396,93 zł, dofinansowanie 617757,24 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 583437,39 .

Czas realizacji: 2016-2018

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego...

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

drukuj całą stronę

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7983104 wejść.