Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Wtorek 17 Września 2019     Imieniny: Justyny, Adriany, Hildegardy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Powiat SłupskiProjekty unijneProjekty w realizacji

Multimedia

 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Projekt partnerski pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

Projekt partnerski pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

W dniu 28 czerwca 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 na realizację przedsięwzięcia partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” ujętego w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Projekt realizowany będzie w ramach podddziałania 10.02.01. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Miasto Słupsk w partnerstwie z sąsiednimi samorządami:. Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim. Przedmiotem projektu będzie termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 22 budynki, Miasto Ustka - 2, Gmina Kobylnica - 11, Gmina Słupsk - 2, Gmina Damnica - 4, Gmina Dębnica Kaszubska - 5 oraz Powiat Słupski- 3.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmie ocieplenia ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym o 57,14 %, zmniejszenie rocznego zużycia energii o 10 144 887,78 kWh/rok oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska.

Okres realizacji przedsięwzięcia: czerwiec 2016 -październik 2019 r.

Wydatki ogółem: 40 031 342,68 zł , w tym kwalifikowane 37 484 784,02 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 588 425,54 zł (w tym Powiat Słupski – wydatki ogółem : 2 398 970,49 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 2 338 117,77 zł, dofinansowanie 1 596 490,60 zł)

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

W październiku 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego 2016 r. przyznał dofinansowanie projektom zintegrowanym realizującym przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy.

Umowy o dofinansowanie realizacji projektów podpisane zostały 9 listopada 2016 r.

Projekt pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie  i doposażenie pracowni dydaktycznych  oraz  organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,   i jest zintegrowany z projektem pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w dwóch placówkach zlokalizowanych na terenie Powiatu Słupskiego. Zakłada się, że w ramach wsparcia uczniowie branż kluczowych (Turystyka, sport i rekreacja, Środowisko, Chemia lekka) będą mieli możliwość nauki zawodu w nowych/doposażonych klasach, stanowiących obiekty wysokiej jakości, pozwalające na zdobycie odpowiedniej wiedzy praktycznej.

 

Projekt  zakłada utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz wyposażanie i doposażenie pracowni dydaktycznych w ZSA w Słupsku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce. Zakupiony w ramach projektu sprzęt doposaży pracownie: gastronomiczną, architektury krajobrazu, hotelarską, ochrony środowiska i analityczną.

W ramach projektu  przeprowadzone zostaną kursy i szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego m.in. obsługa aparatury i sprzętu analitycznego, kurs florystyczny, nauka jazdy ciągnikiem, kurs architektury krajobrazu, obsługa programu AUTOCAD, kurs podstawy przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, język angielski w branży gastronomicznej, kurs carvingu, kurs baristy, barmański, kurs nauki jazdy samochodem kat. B.

 

Ogólna wartość projektu wynosi 940 108,59 zł, dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej 784 363,84 .

Czas realizacji: 2016-2018

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy

W październiku 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy", zdefiniowane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej
i społecznej Aktywni Pomorzanie.

Umowy o dofinansowanie realizacji projektów podpisane zostały 9 listopada 2016 r.

Projekt pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 i jest zintegrowany z projektem pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020.

Celem projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w powiecie słupskim do potrzeb rynku pracy i zwiększenie zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w powiecie słupskim. Wsparciem zostanie objętych 270 uczniów i 25 nauczycieli kształcenia zawodowego w trzech branżach kluczowych: Turystyka, sport i rekreacja, Środowisko, Chemia Lekka. Projekt realizowany będzie w trzech wymienionych branżach w szkołach: Technikum nr 6 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i w branży Turystyka, sport i rekreacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Wsparciem objęci zostaną uczniowie kształcący się w zawodach: w ZSA w Słupsku - technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik analityk oraz nauczycieli kształcących w tych zawodach; w ZSOiT w Ustce – technik hotelarstwa.

Uczniowie objęci zostaną dodatkowymi stażami i praktykami zawodowymi realizowanymi u pracodawców wykraczającymi poza podstawę programową, szkoleniami i kursami specjalistycznymi, zajęciami organizowanymi wspólnie z pracodawcami i uczelniami wyższymi, dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego zawodowego; nauczyciele - stażami, kursami i szkoleniami doskonalącymi, studiami podyplomowymi oraz siecią współpracy i samokształcenia. Działania te zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb szkół.

Ogólna wartość projektu wynosi 686396,93 zł, dofinansowanie 617757,24 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 583437,39 .

Czas realizacji: 2016-2018

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego...

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

drukuj całą stronę

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7768593 wejść.