Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Niedziela 15 Września 2019     Imieniny: Marii, Nikodema, Albina

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówKultura i zabytki

Multimedia

 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki
 • XIII Słupskie Pokopki

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Dnia 17 stycznia br. uchwałą Nr 2/2013 Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok w tym konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
Do zadń przewidzianych do zlecenia w formie wsparcia należą działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym ochrony i opieki nad zabytkami poprzez organizację imprez kulturalnych, plenerów, warsztatów itp.
Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:
a) preferowane będą oferty, które uwzględnią udział twórców z powiatu słupskiego oraz promować będą ich twórczość i dorobek artystyczny;
b) oferty w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami uwzględnią zabytki powiatu słupskiego.
 
Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 22.000,00 zł (w roku 2012 na realizację zadania przekazano 21.880,00 zł).
 
Szczegółowych informacji udziela Maciej Wałaszewski – podinspektor ds. kultury i ochrony zabytków, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 75 lub 59 841 85 53.
 
Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
4. Oferty na realizację zadań winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinny zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) Termin i miejsce realizacji zadania, ilość uczestników i odbiorców;
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł;
6) Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Podane dane w ofercie powinny być rzetelne.
6. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.
7. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
8. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
10.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
11. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.
12. Zabronione jest dokonywanie zmian w układzie określonym wzorem oferty.
13. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
1) Brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
2) Złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
14. Na stanowisku merytorycznym sprawdzona zostanie kompletność złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia drogą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany we wniosku lub – w przypadku braku e-mail – faksem. Uzupełnienie musi wpłynąć do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku, w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.
 
Terminy i warunki realizacji zadania:  
1. Zadanie winno być wykonane w 2013 roku.
2. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
3. Zadanie będzie miało charakter ponadgminny, tj. jego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin z powiatu słupskiego.
 
Termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 18 lutego br.do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.
2. Oferty złożone po ww. terminach lub złożone na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem zostaną odrzucone ze względów formalnych.
4. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej pod adresem bip.powiat.slupsk.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w §11 Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. przyjętego uchwałą Nr XXI/211/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.
2. Rozpatrzenie ofert na zadania nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu Słupskiego.
5. Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 • autor: MW, data: 2013.01.25

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7764209 wejść.