Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Piątek 15 Listopada 2019     Imieniny: Alberta, Artura, Leopolda

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

  • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
  • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
  • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
  • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
  • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
  • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
  • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
  • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego dnia 21 kwietnia 2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 21 kwietnia 2011 roku

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych
w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok


I Konkurs obejmuje zadania publiczne w zakresie:
1. Ochrony i promocji zdrowia – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:
Programy edukacyjno – profilaktyczne kształtujące właściwe postawy wobec zagrożeń dla zdrowia.
Wysokość środków z budżetu powiatu w 2011 roku na to zadanie wynosi 4.000,00 zł.
Szczegółowych informacji dotyczących zadań udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.
2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:
Organizacja imprez sportowych.
W otwartym konkursie ofert ogłoszonym dnia 10 marca br. rozdysponowano na to zadanie 7.000,00 zł. Do rozdysponowania pozostało 3.000,00 zł.
Szczegółowych informacji udziela Danuta Garbacz – inspektor ds. kultury fizycznej, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 36.
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:
Działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym ochrony i opieki nad zabytkami poprzez organizację imprez kulturalnych, plenerów, warsztatów itp.
W otwartym konkursie ofert ogłoszonym dnia 10 marca br. rozdysponowano na to zadanie 19.000,00 zł. Do rozdysponowania pozostało 3.000,00 zł.
Szczegółowych informacji udziela Maciej Wałaszewski – podinspektor ds. kultury
i ochrony zabytków, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 75.
4.    Ratownictwa i ochrony ludności - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:
Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych
Wysokość środków z budżetu powiatu na to zadanie w 2011 r. wynosi 23.000,00 zł.
Szczegółowych informacji udziela Leszek Jankowiak – inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności, tel. 59 841 85 55.

II Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
2. Oferta realizacji zadania publicznego winna być zgodna z warunkami zawartymi w poszczególnych specyfikacjach istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadań stanowiących załącznik do treści niniejszego ogłoszenia.
3. Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
4. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz
z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
5. Oferty na realizację zadań winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
9. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w 2011 roku.
2. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

Termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 13 maja br. do
godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.
2. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej pod adresem bip.powiat.slupsk.pl

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w §11 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r. przyjętego uchwałą Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2011 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.
2. Rozpatrzenie ofert na zadania nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o poszczególne specyfikacje istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadań.
3. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia upływu terminu ofert.
4. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu Słupskiego.
6. Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego w dniu 10 marca 2011 r.

  • autor: TJ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych

w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok

 

 

Konkurs obejmuje zadania publiczne w zakresie:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – zadanie przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet z dziećmi z terenu gmin powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, zgodnie z art. 19 ust. 2 i 12 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 12.000,00 zł (w 2010 r. na realizację zadania przeznaczono 12.000,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Danuta Marzec, główny specjalista w PCPR w Słupsku,

tel. 59 848 10 94.

Działań na rzecz osób niepełnosprawnych – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z uroczystością wręczenia Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego pn. „DAJĘ RADOŚĆ”, zgodnie z punktem 2 części III „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2007 – 2012”, przyjętego Uchwałą Nr XLIV/268/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2006 r.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 5.500,00 zł (w 2010 r. na realizację zadania przeznaczono 5.500,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Jusiewicz, podinspektor ds. polityki społecznej, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 87 06.

Programy działań usprawniająco – rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu słupskiego mających na celu poprawę ich komfortu życia.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 5.000,00 zł (w 2010 r. na realizację zadań przeznaczono 6.428,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.

Ochrony i promocji zdrowia – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Zwiększenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie zdrowego stylu życia - programy edukacyjno – profilaktyczne

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 8.000,00 zł (w 2010 r. na realizację zadań przeznaczono 9.300,00 zł).

Programy edukacyjno – profilaktyczne kształtujące właściwe postawy wobec zagrożeń dla zdrowia.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 4.000,00 zł (w 2010 r. na realizację zadań przeznaczono 3.999,00 zł).

Szczegółowych informacji dotyczących zadań udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 14.000,00 zł (w 2010 r. na realizację zadania przeznaczono 15.000,00 zł).

Organizacja imprez sportowych.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 10.000,00 zł (w 2010 r. na realizację zadania przeznaczono 10.000,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Danuta Garbacz – inspektor ds. kultury fizycznej, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 36.

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym ochrony i opieki nad zabytkami poprzez organizację imprez kulturalnych, plenerów, warsztatów itp.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 22.000,00 zł (w roku 2010 na realizację zadania przeznaczono 24.000,00 zł).

Wydanie publikacji dotyczącej powiatu słupskiego o tematyce popularyzującej dobra kultury i dziedzictwa narodowego oraz zabytki.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 5.000,00 zł (w roku 2010 zadanie nie było realizowane).

Szczegółowych informacji udziela Maciej Wałaszewski – podinspektor ds. kultury

i ochrony zabytków, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 75.

Ratownictwa i ochrony ludności - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 20.000,00 zł (w roku 2010 na realizację zadania przeznaczono 22.000,00 zł).

Organizacja konkursu plastycznego o tematyce ratownictwa i ochrony ludności.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 1.500,00 zł (w roku 2010 na realizację zadania przeznaczono 3.000,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Leszek Jankowiak – inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności, tel. 59 841 85 55.

Porządku bezpieczeństwa publicznego - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Organizacja konkursu „100 pytań o Obronie Cywilnej i Ochronie Przeciwpożarowej”
w ramach eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w poszczególnych grupach wiekowych.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 1.500,00 zł (w 2010 r. na realizację zadania przeznaczono 3.000,00 zł).

Organizacja konkursu „Bezpieczny region słupski”.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 1.000,00 zł (w roku 2010 zadanie nie było realizowane).

Organizacja konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa medycznego i obrony cywilnej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 1.000,00 zł (w 2010 r. na realizację zadania przeznaczono 2.000,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Leszek Jankowiak – inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności, tel. 59 841 85 55.

 

Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.

Oferta realizacji zadania publicznego winna być zgodna z warunkami zawartymi w poszczególnych specyfikacjach istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadań stanowiących załącznik do treści niniejszego ogłoszenia.

Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz
z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

Oferty na realizację zadań winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności), c) statut.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie winno być wykonane w 2011 roku.

Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 31 marca br.do
godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej pod adresem bip.powiat.slupsk.pl

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w §11 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r. przyjętego uchwałą Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2011 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.

Rozpatrzenie ofert na zadania nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o poszczególne specyfikacje istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadań.

Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7985364 wejść.