Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 21 Września 2019     Imieniny: Mateusza, Jonasza, Hipolita

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówNieruchomości

Multimedia

 • Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Swołowo - Kraina w Kratę
 • Port w Ustce
 • Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
 • Pałac Bismarcka w Warcinie - Obecnie Technikum Leśne
 • Muzeum wsi Słowieńskiej w Klukach
 • Dolina Charlotty w Strzelinku
 • Elektrownia wodna w Gałęźni Małej
 • Elektrownia Wodna w Biesowicach
 • Elektrownie Wiatrowe w Kobylnicy
 • Latarnia morska w Czołpinie
 • Plaża w Ustce
 • Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym
 • Kościół w Barcinie
 • Kościół w Bierkowie
 • Kościół w Budowie
 • Kościół w Cecenowie
 • Kościół w Dobieszewie
 • Kościół w Ustce
 • Kościół w Bruskowie
 • Kościół w Niepoględzie
 • Kościół w Osowie
 • Kościół w Strzelinie
 • Kościół w Swołowie
 • Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
 • Pałac w Warcinie
 • Źródło Joanny w Warcinie
 • Elektrownia Wodna w Biesowicach z lotu ptaka
 • Elektrownia wodna w Krzyni
 • Żelkowo
 • Spływ kajakowy Słupią
 • Starostwo Powiatowe nocą
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

Ogłoszenia - nieruchomości

Informacja

Starosta Słupski zaprasza do składania wniosków o wpis na listę biegłych z zakresu wyceny nieruchomości powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami do celów:

 1. ustalenia odszkodowań za prawa do nieruchomości wywłaszczonych pod inwestycje celu publicznego,
 2. ustalenia odszkodowań z tytułu szkód oraz utraty wartości nieruchomości powstałej w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
 3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 4. ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
 5. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

 

 

Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy:

 1. posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 24 miesięcy do dnia złożenia
  wniosku o wpis na listę biegłych,
 2. posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu wycen praw do nieruchomości do w/w celów.

 

Do niniejszego zaproszenia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo  zamówieniach publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.).

 

 1. Opis sposobu przygotowania wniosku:
 • Do wniosku należy załączyć:
 • uprawnienia zawodowe (kopia zaświadczenia lub innego dokumenty poświadczającego nadanie uprawnień),
 • aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kopia polisy),
 • wykaz sporządzonych operatów w okresie ostatnich trzech lat, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia, celem wykazania doświadczenia rzeczoznawcy,
 • oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające przebyte szkolenia w okresie ostatnich trzech lat – preferowana tematyka dot. wycen praw do nieruchomości w zakresie określonym niniejszym zaproszeniem.
 • oświadczenie, że rzeczoznawca majątkowy zapoznał się z zarządzeniem Starosty Słupskiego nr 3/2018 z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie zasad wyboru i rozliczania biegłych powoływanych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego w zakresie wyceny nieruchomości i przyjmuje je do wiadomości i stosowania jeżeli zostanie wpisany na listę biegłych oraz, że zapoznał się z projektem umowy o wpis na listę biegłych z zakresu wyceny nieruchomości do celów określonych w w/w zarządzeniu oraz, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i stosowania cennik określony przez Starostę Słupskiego za wykonanie czynności sporządzenia wyceny praw do nieruchomości w postępowaniach wymienionych w w/w zarządzeniu, do których zostanie on powołany jako biegły (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia).
 • do wniosku mogą być załączone referencje instytucji, dla których wnioskodawca sporządzał wyceny praw do nieruchomości dla celów określonych w niniejszym zaproszeniu (nieobowiązkowe).

 

 • Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

 1. Miejsce oraz termin składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami powinna być dostarczony:

 • osobiście w zamkniętej kopercie do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,
 • przesłany za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk,
 • termin składania wniosków: 28 lutego 2018 r. do godziny 15.30. – jest to termin, w którym wniosek winien być złożony w urzędzie.
 •  Rzeczoznawcy majątkowi, którzy nie złożyli wniosków w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu, mogą ubiegać się o wpisanie na listę biegłych w każdym czasie, przez złożenie wniosku i dokumentów określonych w niniejszym zaproszeniu. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków oraz podpisaniu umowy, rzeczoznawcy majątkowi zostaną wpisani na koniec listy rzeczoznawców zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

 

 1. Kryteria rozpatrywania wniosków:
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, według opisu jak w punkcie I.
 • Kryterium oceny będzie poprawnie złożony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz udowodnieniem posiadanej wierzy i doświadczenia.
 • Brak spełnienia któregokolwiek z wymogów przewidzianych w niniejszych zaproszeniu stanowi podstawę odmowy wpisu na listę biegłych. O odmowie wpisu na listę biegłych wnioskodawca informowany będzie na piśmie.
 • Doświadczenie, wykazane przez rzeczoznawcę wg załącznika nr 2, będzie weryfikowane i sprawdzane przez pracowników Starostwa. Jeśli wykazane przez rzeczoznawcę doświadczenie nie zostanie potwierdzone przez wskazane przez niego podmioty, wówczas jego wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Złożony wniosek przez rzeczoznawcę nie będzie ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z tym strony nie będą nią związane i nie będą mogły wysuwać wobec siebie żadnych roszczeń.

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7785328 wejść.