Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Czwartek 14 Listopada 2019     Imieniny: Agaty, Judyty, Damiana

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"
 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"
 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"
 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"
 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"
 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"
 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"
 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"
 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"
 • Sprawdzian z wiedzy "Jak żyć zdrowo"

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Otwarty konkurs ofert

Dnia 2 sierpnia br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił otwrty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Treść ogłoszonego konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

 • autor: MW, data: 2012.08.02

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
w 2012 roku na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

            Zarząd Powiatu Słupskiego działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zapraszafundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. nr 29, poz. 172). Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536.). Środki na realizację zadania przyznane zostały uchwałą nr XV/141/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a zadania są spójne z „Programem współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok”.

 

I.                   Rodzaj zadania

 

W ramach wyżej wymienionego konkursu, dotyczącego powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, mogą być zgłaszane oferty, obejmujących poniższe zadania:

 

1.      Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

 

2.      Organizowanie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;

 

3.      Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego.

 

II.                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zlecenia realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosi: 20.340 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści złotych).

 

 

III.             Zasady przyznawania dotacji:

1.      Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu są:

1)      fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

2)      organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

2.      Adresatami zadania publicznego powinny być osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami powiatu słupskiego.

3.      Każda oferta musi obejmować wyłącznie jeden projekt, z tym, że projekt ten może dotyczyć tylko jednego zadania.

4.      We wniosku należy dostarczyć wyczerpującą ilość informacji szczegółowych
i konkretnych pozwalających na zrozumienie istoty, celów i sposobu realizacji projektu.

5.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

6.      Oferty na realizację zadań winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinny zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego, ilość uczestników i odbiorców;

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

7.      Załącznikiem do oferty powinno być również oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

8.      Podane dane w ofercie powinny być rzetelne.

9.      Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.

10.  Oferta powinna być podpisana  przez osoby statutowo upoważnione do składania woli w zakresie składania woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

11.  Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

12.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

13.  W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

14.  Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

15.  Zabronione jest dokonywanie zmian w układzie określonym wzorem oferty.

16.  Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:

1)      Brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2)      Złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

3)      Poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

17.  W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku sprawdzona zostanie kompletność złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia drogą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany we wniosku lub – w przypadku braku e-mail – faksem. Uzupełnienie musi wpłynąć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w terminie 3 dni roboczych od momentu wezwania.

 

IV.             Terminy i warunki realizacji zadania:

1.      Zadanie winno być wykonane do dnia 30 listopada 2012 roku.

2.      Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

3.      Zadanie powinno mieć charakter ponadgminny, oznacza to, że jego odbiorcami powinni być niepełnosprawni mieszkańcy co najmniej dwóch gmin z terenu powiatu słupskiego.

 

V.                Termin składania ofert:

1.      Oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 27 sierpnia 2012 roku do godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu. Oferty złożone po ww. terminie lub złożone na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem zostaną odrzucone ze względów formalnych.

2.      Formularz oferty dostępny jest na stronach internetowych: bip.powiat.slupsk.pl oraz bip.pcpr.slupsk.pl.

3.      Na kopercie powinny znaleźć się następujące dane: nazwa wnioskodawcy, tytuł projektu oraz dopisek: „Zadania zlecane z zakresu rehabilitacji społecznej – konkurs”.

4.      Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Wardziak – starszy specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, tel. 59 848-10-98.

 

 

VI.             Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.      Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w §11 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r. przyjętego uchwałą Nr XII/108/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2011 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.

2.      Rozpatrzenie ofert na zadania nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.      Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.

4.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

5.      Dofinansowanie nie może być przyznane fundacjom i organizacjom pozarządowym, które:

1)      posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości
w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

2)      posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

6.      W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

7.      Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

VII.          Informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

 

Zarząd Powiatu Słupskiego w dniu 24 maja w 2012 roku ogłosił konkurs na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w wyniku którego zostały przyznane środki PFRON dla dwóch podmiotów w łącznej kwocie 9.660 zł.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 23 kwietnia roku oraz otwartego konkursu ofert ogłoszonego 24 maja 2012 roku

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Słupskiego działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zapraszafundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. nr 29, poz. 172). Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536.). Środki na realizację zadania przyznane zostały Uchwałą nr XV/141/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a zadania są spójne z „Programem współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok”.

 

I.                   Rodzaj zadania

 

W ramach wyżej wymienionego konkursu, dotyczącego powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, mogą być zgłaszane oferty, obejmujące poniższe zadania:

 

1.      Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

 

2.      Organizowanie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;

 

3.      Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego.

 

II.                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

Wysokość środków PFRON przeznaczonych w 2012 roku na dofinansowanie zlecenia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wynosi: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

 

III.             Zasady przyznawania dotacji:

1.      Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu są:

1)      fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn. zm.);

2)      organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

2.      Adresatami zadania publicznego powinny być osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami powiatu słupskiego.

3.      Każda oferta musi obejmować wyłącznie jeden projekt, z tym, że projekt ten może dotyczyć tylko jednego zadania.

4.      We wniosku należy dostarczyć wyczerpującą ilość informacji szczegółowych i konkretnych pozwalających na zrozumienie istoty, celów i sposobu realizacji projektu.

5.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

6.      Oferty na realizację zadań winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinny zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego, ilość uczestników i odbiorców;

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

7.         Załącznikiem do oferty powinno być również oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

8.         Podane dane w ofercie powinny być rzetelne.

9.         Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.

10.     Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania woli w zakresie składania woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

11.     Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

12.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

13.     W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

14.     Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

15.     Zabronione jest dokonywanie zmian w układzie określonym wzorem oferty.

16.     Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:

1)      brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2)      złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

3)      poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

 

IV.             Terminy i warunki realizacji zadania:

1.      Zadanie winno być wykonane do dnia 30 listopada 2012 roku.

2.      Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

3.      Zadanie powinno mieć charakter ponadgminny, oznacza to, że jego odbiorcami powinni być niepełnosprawni mieszkańcy co najmniej dwóch gmin z terenu powiatu słupskiego.

 

V.                Termin składania ofert:

1.        Oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku do godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu. Oferty złożone po ww. terminie lub złożone na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem zostaną odrzucone ze względów formalnych.

2.        Formularz oferty dostępny jest na stronach internetowych: bip.powiat.slupsk.pl oraz bip.pcpr.slupsk.pl.

3.        Na kopercie powinny znaleźć się następujące dane: nazwa wnioskodawcy, tytuł projektu oraz dopisek: „Zadania zlecane z zakresu rehabilitacji społecznej – konkurs”.

4.        Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Wardziak – starszy specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, tel. 59 848-10-98.

 

VI.             Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.        Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w § 11 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r. przyjętego uchwałą Nr XII/108/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2011 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.

2.        Rozpatrzenie ofert na zadania nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.        Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.

4.        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

5.        Dofinansowanie nie może być przyznane fundacjom i organizacjom pozarządowym, które:

1)      posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

2)      posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

6.        W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

7.        Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

VII.          Informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

 

                         Zarząd Powiatu Słupskiego nie ogłaszał jeszcze konkursów na zlecenie realizacji zadań
                         z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 23 kwietnia 2012 roku

Zarząd Powiatu Słupskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych

w Programie współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok

 

 

I         Konkurs obejmuje zadania publiczne w zakresie:

1.       Ochrony i promocji zdrowia – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Programy edukacyjno – profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym 19 stycznia br. rozdysponowano na to zadanie 4.959,00 zł. Na realizację tego zadania przeznacza się 8.041,00 zł. (w 2011 r. na realizację zadania przekazano 11.270,00 zł).

Szczegółowych informacji dotyczących zadań udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.

2.       Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Organizacja imprez sportowych.

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym dnia 19 stycznia br. rozdysponowano na to zadanie 6.000,00 zł. Do rozdysponowania pozostały 4.000,00 zł (w 2011 r. na realizację zadania przekazano 10.000,00 zł).

Warunki uzyskania dofinansowania zadania:

a)      Oferent upowszechni wśród mieszkańców powiatu słupskiego istotę szeroko pojętej kultury fizycznej, stworzy warunki do czynnego uczestnictwa mieszkańców powiatu słupskiego w różnych formach imprez i zawodów sportowych;

b)      Oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne;

c)      Zaproponowane imprezy będą odbywać się pod patronatem Starosty Słupskiego.

Szczegółowych informacji udziela Danuta Garbacz – inspektor ds. kultury fizycznej, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 36.

3.       Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu słupskiego realizowane w okresie wakacyjnym jako dodatkowa forma spędzania czasu wolnego.

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:

Zajęcia mają być prowadzone w powiecie słupskim i mieć zasięg ponadgminny, to znaczy obejmować dzieci i młodzież z co najmniej dwóch gmin.

Głównymi odbiorcami zajęć mają być dzieci i młodzież z powiatu słupskiego.

Zajęcia powinny być organizowane co najmniej 2 razy w tygodniu przez co najmniej 4 tygodnie. Mogą być kontynuowane również w okresie powakacyjnym.

Zajęcia mają poszerzyć ofertę kulturalną dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

Przy ocenie wniosków komisja konkursowa uwzględni:

Liczbę godzin i uczestników zajęć.

Atrakcyjność proponowanych zajęć.

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym dnia 19 stycznia br. nie ujęto tego zadania. Nie było ono realizowane również w roku 2011. Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczona na realizację tego zadania w roku 2012 wynosi 10.200,00 zł. W 2011 roku nie realizowano tego zadania.

Szczegółowych informacji udziela Maciej Wałaszewski – podinspektor ds. kultury i ochrony zabytków, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 75.

4.    Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1)     Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym dnia 19 stycznia br. nie rozdysponowano żadnych środków na to zadanie. Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 10.000,00 zł. W roku 2011 zadanie nie było realizowane;

2)     Działania z zakresu ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży.

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym dnia 19 stycznia br. nie rozdysponowano żadnych środków na to zadanie. Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 10.000,00 zł. W roku 2011 zadanie nie było realizowane;

Szczegółowych informacji udziela Eugenia Bereszyńska – naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, tel. 59 841 85 90.

II      Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:

1.      Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.

2.      Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

3.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4.      Oferty na realizację zadań winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinny zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)     Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)     Termin i miejsce realizacji zadania publicznego, ilość uczestników i odbiorców;

3)     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)     Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5)     Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6)     Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5.      Podane dane w ofercie powinny być rzetelne.

6.      Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.

7.      Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania woli w zakresie składania woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

8.      Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

9.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10.  W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

11.  Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

12.  Zabronione jest dokonywanie zmian w układzie określonym wzorem oferty.

13.  Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:

1)   Brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2)   Złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

3)   Poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

 

Terminy i warunki realizacji zadania:

1.      Zadanie winno być wykonane w 2012 roku.

2.      Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

3.      Zadanie będzie miało charakter ponadgminny, tj. jego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin z terenu powiatu słupskiego.

Termin składania ofert:

1.      Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 18 maja br.do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

2.      W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu. Oferty złożone po ww. terminie lub złożone na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3.      Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej pod adresem bip.powiat.slupsk.pl.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.      Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w §11 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r. przyjętego uchwałą Nr XII/108/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2011 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.

2.      Rozpatrzenie ofert na zadania nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.      Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.

4.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

5.      Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

I         Konkurs obejmuje zadania publiczne w zakresie:

1.       Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – zadanie przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z terenu gmin powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, zgodnie z art. 19 pkt. 2 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 12.000,00 zł (w 2011 r. na realizację zadania przekazano 12.000,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Danuta Marzec, główny specjalista w PCPR w Słupsku, tel. 59 848 10 94.

2.       Działań na rzecz osób niepełnosprawnych – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

1)     Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z uroczystością wręczenia Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego pn. „DAJĘ RADOŚĆ”, zgodnie z punktem 2 części III „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2007 – 2012”, przyjętego Uchwałą Nr XLIV/268/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 października 2006 r.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 5.500,00 zł (w 2011 r. na realizację zadania przekazano 4.920,00 zł).

Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych powinien odbyć się w maju 2012 r.

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:

a)    oferent przedstawi szczegółową propozycję organizacji Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych wraz z uroczystością wręczenia Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” z wyszczególnieniem miejsca, dokładnego terminu, zasięgu działania, orientacyjnej liczby osób objętych realizacją zadania;

b)   oferent przedstawi szczegółowy scenariusz uroczystości wręczenia Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość”w terminie 10 dni przed jej rozpoczęciem;

c)    oferent wyłoni co najmniej 4 laureatów Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” i przygotuje dla nich statuetki i dyplomy zgodnie z Uchwałą Nr 27/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn „Daję radość” i załącznikami do tej uchwały (Regulamin, Wniosek o przyznanie Wyróżnienia, Oświadczenie Kandydata);

d)   oferent przygotuje statuetki w formie prostopadłościanu o wymiarach 65x65x210 mm – wg wzoru dostępnego w Wydziale Polityki Społecznej, pok. 114;

e)    oferent zadba, by uroczystość wręczenia Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” miała szczególny charakter, zaprezentowane zostały na niej sylwetki i dokonania wyróżnionych laureatów, uwzględni udział w uroczystości władz samorządowych i innych, przedstawicieli środowisk pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim oraz  przedstawicieli prasy i szeroko rozumianych mediów.

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Jusiewicz, podinspektor ds. polityki społecznej, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 87 06.

2)     Programy działań usprawniająco – rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu słupskiego mających na celu poprawę ich komfortu życia.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 5.000,00 zł (w 2011 r. na realizację zadań przekazano 5.000,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.

3.       Ochrony i promocji zdrowia – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Programy edukacyjno – profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 12.460,00 zł (w 2011 r. na realizację zadania przekazano 11.270,00 zł).

Szczegółowych informacji dotyczących zadań udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.

4.       Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

1)     Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 20.000,00 zł (w 2011 r. na realizację zadania przekazano 14.000,00 zł).

Warunki uzyskania dofinansowania zadania:

a)        Oferta powinna:

- zawierać propozycję organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; systemem rozgrywek powinni być objęci uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów ze wszystkich gmin powiatu słupskiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Radę Powiatu Słupskiego,

- określać dyscypliny sportowe, w których zostaną przeprowadzone rozgrywki,

- uwzględniać opinię gmin na temat sposobu przeprowadzenia rozgrywek;

b)       Oferent podczas realizacji zadania uwzględni elementy edukacyjne;

c)        W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego należy uwzględnić koszty drukowania zaproszeń dla zwycięskich szkół, uczniów oraz przedstawicieli gmin i zaproszonych gości oraz zakup medali dla zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

2)     Organizacja imprez sportowych.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 10.000,00 zł (w 2011 r. na realizację zadania przekazano 10.000,00 zł).

Warunki uzyskania dofinansowania zadania:

a)      Oferent upowszechni wśród mieszkańców powiatu słupskiego istotę szeroko pojętej kultury fizycznej, stworzy warunki do czynnego uczestnictwa mieszkańców powiatu słupskiego w różnych formach imprez i zawodów sportowych;

b)      Oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne;

c)      Zaproponowane imprezy będą odbywać się pod patronatem Starosty Słupskiego

Szczegółowych informacji udziela Danuta Garbacz – inspektor ds. kultury fizycznej, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 36.

5.       Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym ochrony i opieki nad zabytkami poprzez organizację imprez kulturalnych, plenerów, warsztatów itp.

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:

a)      Głównymi odbiorcami działań kulturalnych mają być mieszkańcy powiatu słupskiego;

b)      Preferowane będą oferty, które uwzględnią udział twórców z powiatu słupskiego oraz promować będą ich twórczość i dorobek artystyczny.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 22.000,00 zł (w roku 2011 na realizację zadania przekazano 20.200,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Maciej Wałaszewski – podinspektor ds. kultury i ochrony zabytków, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 75.

6.       Ratownictwa i ochrony ludności - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

1)     Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:

a)    Oferent przedstawi koncepcję zorganizowania wyżej wymienionych zawodów,

b)   Oferent zorganizuje i przeprowadzi zawody zgodnie z obowiązującym regulaminem       (Regulaminy Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych i Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP – do   wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności);

Oferent zapewni:

-        promocję,

-        odpowiedni wystrój miejsca zawodów,

-        przygotowanie scenariusza przebiegu zawodów i przedstawi go w terminie 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 23.000,00 zł (w roku 2011 na realizację zadania przekazano 23.000,00 zł);

2)     Organizacja konkursu plastycznego o tematyce ratownictwa i ochrony ludności.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 1.000,00 zł (w roku 2011 zadanie nie było realizowane).

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:

a)      Oferent przedstawi koncepcję zorganizowania wyżej wymienionego konkursu,

b)     Oferent zorganizuje i przeprowadzi konkurs zgodnie z obowiązującym regulaminem (Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży – do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności),

c)      Oferent zapewni:

-          promocję,

-          odpowiedni wystrój miejsca konkursu,

-          przygotowanie scenariusza przebiegu konkursu i przedstawi go w terminie 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Szczegółowych informacji udziela Leszek Jankowiak – inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności, tel. 59 841 85 55.

 

7.       Porządku bezpieczeństwa publicznego - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

 „Bezpieczny region słupski”.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 1.000,00 zł (w roku 2011 roku na realizację zadania przekazano 1.000,00 zł).

Zadanie polega na opracowaniu, wydrukowaniu oraz rozpropagowaniu ulotki, broszury lub innych materiałów edukacyjnych propagujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w powiecie słupskim.

Szczegółowych informacji udziela Leszek Jankowiak – inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności, tel. 59 841 85 55.

8.         Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1)     Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 10.000,00 zł (w roku 2011 zadanie nie było realizowane);

2)     Działania z zakresu ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 10.000,00 zł (w roku 2011 zadanie nie było realizowane).

Szczegółowych informacji udziela Eugenia Bereszyńska – naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, tel. 59 841 85 90.

II      Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:

1.      Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.

2.      Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

3.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4.      Oferty na realizację zadań winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinny zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)     Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)     Termin i miejsce realizacji zadania publicznego, ilość uczestników i odbiorców;

3)     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)     Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5)     Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6)     Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5.      Podane dane w ofercie powinny być rzetelne.

6.      Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.

7.      Oferta powinna być podpisana  przez osoby statutowo upoważnione do składania woli w zakresie składania woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

8.      Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

9.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10.  W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

11.  Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

12.  Zabronione jest dokonywanie zmian w układzie określonym wzorem oferty.

13.  Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:

1)   Brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2)   Złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

3)   Poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

 

Terminy i warunki realizacji zadania:

1.      Zadanie winno być wykonane w 2012 roku.

2.      Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

Termin składania ofert:

1.      Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 13 lutego br.do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

2.      W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu. Oferty złożone po ww. terminie lub złożone na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3.      Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej pod adresem bip.powiat.slupsk.pl.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.      Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w §11 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r. przyjętego uchwałą Nr XII/108/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2011 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.

2.      Rozpatrzenie ofert na zadania nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.      Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.

4.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

5.      Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7983118 wejść.