Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek 18 Listopada 2019     Imieniny: Karoliny, Romana, Ottona

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Organizacje pozarządoweOgłoszenia

Multimedia

 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • XIII sesja
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 20 września 2019 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Wyniki konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 12 października 2017 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia 08.06.2017

Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017-2020

Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt „Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 – 2020”

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 • autor: M.W., data: 2016-04-25

Wyniki konsultacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016-2018

Konsultacje uchwały w sprawie konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 26 października 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Słupsku wpłynęła oferta złożona przez Fundację dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Mikołaj z Nadzieją”. Każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty do dnia 9 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert na 2015 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych
do opiniowania ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

W dniach od 12 do 18 września br. z inicjatywy Zarządu Powiatu Słupskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/367/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone były konsultacje Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska kluby i organizacje sportowe. Projekt przedmiotowej uchwały oraz formularz ankiety, za pomocą którego można było zgłaszać uwagi i propozycje do Regulaminu dostępne były na stronie internetowej Powiatu Słupskiego www.powiat.slupsk.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – organizacje pozarządowe – ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, zamieszczonym pod adresem bip.powiat.slupsk.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Informacje te przesłano również pocztą elektroniczną.

Uwagi do projektu Regulaminu można było zgłosić też w innej niż wskazany formularz, tj. w formie pisemnej do Starostwa Powiatowego w Słupsku bądź w formie elektronicznej na adres: dabrowska@powiat.slupsk.pl.

W wyznaczonym terminie konsultacji – 15 września br. propozycje do Regulaminu zgłosił Henryk Michalski – trener Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Jantar” w Ustce.

Propozycje zmian zostały pogrubione w tekście:

1. W § 1 pkt 1 - Wyróżnienia i nagrody są wyrazem uznania dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcia w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportowych oraz dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży.

2. W § 1 pkt 3 - Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać zawodnik mający miejsce zamieszkania w powiecie słupskim, trenujący w klubie sportowym działającym w powiecie słupskim lub w Słupsku, który za swoje osiągnięcia sportowe zdobywa punkty dla powiatu słupskiego w ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, trener lub działacz sportowy mający miejsce zamieszkania w powiecie słupskim i pracujący z młodzieżą z powiatu słupskiego.

3. W § 3 pkt 2 - Zawodnikowi w dyscyplinach indywidualnych, który zdobył od 1 do 3 miejsca w Mistrzostwach Polski, zakwalifikował się do reprezentacji Polski i zdobył miejsca 1 do 8 w Mistrzostwach Europy, miejsca 1 do 12 w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich – do wysokości 3000,00 zł.

 • autor: G.D., data: 2014-09-19

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr L/368/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr L/368/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiegoza wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.Uwagi i propozycję zmian do zapisów projektu ww. uchwały prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: dabrowska@powiat.slupsk.pl lub adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, z dopiskiem "Wydział Polityki Społecznej – konsultacje" w terminie do dnia 18 września 2014 r. na formularzu ankiety lub w innej formie pisemnej. W przypadku przesłania uwag lub wniosków pocztą decyduje data jego wpływu do Urzędu.

Rozpatrzenie ofert w ramach otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu pn. ” Wykwalifikowane kadry ratownicze w powiecie słupskim”

Starostwo Powiatowe w Słupsku informuje, że na partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Wykwalifikowane kadry ratownicze w powiecie słupskim” wybrany został Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Słupsku. Wspólna realizacja ww. projektu ukierunkowana jest na podniesienie kwalifikacji zawodowych strażaków ( członków Ochotniczych Straży Pożarnych) zamieszkałych na terenach wiejskich w powiecie słupskim poprzez nabycie nowych uprawnień. Liderem partnerstwa jest Starostwo Powiatowe/ Powiat Słupski., który jako wnioskodawca w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, ubiega się o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

”Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Słupskim” - nabór partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych, nie działającego w celu osiągnięcia zysku i zarejestrowanego jako organizacja pozarządowa w celu wspólnej realizacji projektu pn. ”Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Słupskim”


 
Na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009, nr 84, poz.712 z późn. zm.) Powiat Słupski jako wnioskodawca w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych nie działającego w celu osiągnięcia zysku i zarejestrowanego jako organizacja pozarządowa, zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn.”Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Słupskim”

I. Cel i zakres tematyczny Partnerstwa
1. Wspólna realizacja projektu „Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Słupskim” ukierunkowana jest na podniesienie kwalifikacji zawodowych strażaków (członków Ochotniczych Straży Pożarnych) zamieszkałych na terenach wiejskich
w powiecie słupskim poprzez nabycie nowych uprawnień.
2.  Liderem partnerstwa będzie Starostwo Powiatowe w Słupsku/Powiat Słupski
3. Do zadań Partnerów wykonywanych na etapie przygotowania wniosku
o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, będzie należała współpraca przy opracowaniu szczególnej analizy problemów dotykających członków Ochotniczych Straży Pożarnych i konstruowania działań w zależności od wyników analizy.
4. Do zadań  Partnera wykonywanych wspólnie z Powiatem Słupskim na etapie realizacji projektu będzie należało:
- wspólne zarządzanie projektem,
- realizacja działań przypisanych Partnerom na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie,
- wspólne prowadzenie monitoringu projektu,
- upowszechnianie informacji na temat projektu, informowanie o źródle finansowania projektu.
5. Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany- będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zawierać:
1. Informacje na temat doświadczenia z dotychczasowej działalności oraz opis doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze z różnych źródeł finansowania, a także informacje o posiadanych zasobach kadrowych i technicznych możliwych do zaangażowania na rzecz realizacji partnerstwa.
2. Aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów.
4. Aktualny Statut podmiotu.
5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli ( w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z krajowego Rejestru Sądowego).
6. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie ich pieczęcią podmiotu, datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

III. Kryteria wyboru Partnera/ów
1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze z różnych źródeł finansowania.
4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.
5. Ocena złożonych ofert następuje zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
6. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Słupskiego, dokona oceny przesłanych zgłoszeń wybierając te, które spełniają wskazane w pkt III 1-4. O odrzuceniu oferty Podmioty zostaną powiadomione telefonicznie oraz poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www.powiat.slupsk.pl  oraz BIP Starostwa Powiatowego w Słupsku.
7. Komisja Konkursowa dokonuje ostatecznego wyboru Partnera.

IV. Środek odwoławczy
1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia, w formie pisemnej odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych, od ogłoszenia w BIP wyników naboru.
2. O złożeniu odwołania decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupsku.
3. Odwołaniu nie podlegają braki formalne, dotyczące niedostarczenia któregokolwiek z wymienionych w pkt II 1-4 dokumentów oraz pkt 5 jeżeli dotyczy, a także niezastosowania się do punktu II 6.
4. Rozpatrzenia odwołania dokona Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji, który  nie był zaangażowany w ocenę przesłanych w odpowiedzi na nabór zgłoszeń.
5. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 2 dni roboczych, a jego wynik zostanie zamieszczony w BIP i przekazany niezwłocznie w formie telefonicznej do podmiotu składającego odwołanie.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania oferta wraca do Komisji Konkursowej celem wyłonienia Partnera.
Do realizacji projektu wybrany zostanie jeden partner. Dokumenty wymienione w punkcie II należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14  lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk ( z dopiskiem „Otwarty nabór Partnerów do realizacji projektu „Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Słupskim’) do dnia 22 sierpnia 2012 roku. O złożeniu oferty decyduje wpływ do Starostwa Powiatowego w Słupsku. Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.powiat.slupsk.pl i BIP Starostwa Powiatowego w Słupsku po zakończeniu procedury wyboru Partnera.

 • autor: Urszula Falba, data: 2012.08.01

Nabór uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Starosta Słupski

działając na podstawie art. 19a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1536)

informuje:

o możliwości składania uwag dotyczących realizacji zadania publicznego pn. „Z rodziną na dwóch kółkach. Szlaki rowerowe Powiatu Słupskiego”, złożonego przez Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „SŁUPIA”.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji przedstawionego zadania należy składać do Starostwa Powiatowego w Słupsku – Biuro Obsługi Interesanta, pok. 01, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk. Ofertę realizacji zadania zamieszcza się:

1.      Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku

2.      W Biuletynie Informacji Publicznej

3.      Na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl

 

Do pobrania:

Oferta składana jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą serwisu „WITKAC”(www.witkac.pl). Wydrukowi z pliku PDF podlega jedynie Poświadczenie  Złożenia  Oferty (PZO),  które  podpisane należy przesłać  lub  dostarczyć do Biura  Obsługi  Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.


 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7997296 wejść.