Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Czwartek 21 Listopada 2019     Imieniny: Janusza, Konrada, Oliwiera

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

  • Dzień Dziecka Machowinko
  • Dzień Dziecka Machowinko
  • Dzień Dziecka Machowinko
  • Dzień Dziecka Machowinko
  • Dzień Dziecka Machowinko
  • Dzień Dziecka Machowinko
  • Dzień Dziecka Machowinko
  • Dzień Dziecka Machowinko
  • Dzień Dziecka Machowinko

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

2013

I Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

Dnia 17 stycznia br. uchwałą Nr 2/2013 Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

 

I         Konkurs obejmuje zadania publiczne w zakresie:

1.       Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – zadanie przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z terenu gmin powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, zgodnie z art. 19 pkt. 2 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 12.300,00 zł (w 2012 r. na realizację zadania przekazano 12.000,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Daria Kleszczyńska – pracownik socjalny PCPR w Słupsku, tel. 59 848 10 94.

2.       Działań na rzecz osób niepełnosprawnych – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

1)     Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z uroczystością wręczenia Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość”,

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 5.500,00 zł (w 2012 r. na realizację zadania przekazano 5.500,00 zł).

Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych powinien odbyć się w maju 2013 r.

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:

a)    oferent przedstawi szczegółową propozycję organizacji Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych wraz z uroczystością wręczenia Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” z wyszczególnieniem miejsca, dokładnego terminu, zasięgu działania, orientacyjnej liczby osób objętych realizacją zadania;

b)   oferent przedstawi szczegółowy scenariusz uroczystości wręczenia Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość”w terminie 8 dni przed jej rozpoczęciem;

c)    oferent wyłoni co najmniej 4 laureatów Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” i przygotuje dla nich statuetki i dyplomy zgodnie z Uchwałą Nr 27/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn „Daję radość” i załącznikami do tej uchwały (Regulamin, Wniosek o przyznanie Wyróżnienia, Oświadczenie Kandydata);

d)   oferent przygotuje statuetki w formie prostopadłościanu o wymiarach 65x65x210 mm – wg wzoru dostępnego w Wydziale Polityki Społecznej, pok. 114;

e)    oferent zadba, by uroczystość wręczenia Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” miała szczególny charakter, zaprezentowane zostały na niej sylwetki i dokonania wyróżnionych laureatów, uwzględni udział w uroczystości władz samorządowych i innych, przedstawicieli środowisk pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim oraz przedstawicieli prasy i szeroko rozumianych mediów.

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Jusiewicz, podinspektor ds. polityki społecznej, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 87 06 lub 59 841 87 23.

3.       Ochrony i promocji zdrowia – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Programy edukacyjno – profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 17.000,00 zł (w 2012 r. na realizację zadania przekazano 9.911,00 zł).

Szczegółowych informacji dotyczących zadań udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.

4.       Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

1)     Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 50.000,00 zł (w 2012 r. na realizację zadania przekazano 20.000,00 zł).

Warunki uzyskania dofinansowania zadania:

a)        oferta powinna:

- zawierać propozycję organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; systemem rozgrywek powinni być objęci uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów ze wszystkich gmin powiatu słupskiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Radę Powiatu Słupskiego,

- określać dyscypliny sportowe, w których zostaną przeprowadzone rozgrywki,

- uwzględniać opinię gmin na temat sposobu przeprowadzenia rozgrywek;

- zawierać propozycję popularyzacji i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży,  zdrowego stylu życia i różnych form sportowo-rekreacyjnych;

b)       oferent podczas realizacji zadania uwzględni elementy edukacyjne;

c)        w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego należy uwzględnić koszty drukowania zaproszeń dla szkół, uczniów oraz przedstawicieli gmin i zaproszonych gości, zakup medali, pucharów dla zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz koszty posiłku dla uczestników zawodów.

2)     Organizacja imprez sportowych.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 10.000,00 zł (w 2012 r. na realizację zadania przekazano 8.050,00 zł).

Warunki uzyskania dofinansowania zadania:

a)      oferent upowszechni wśród mieszkańców powiatu słupskiego istotę szeroko pojętej kultury fizycznej, stworzy warunki do czynnego uczestnictwa mieszkańców powiatu słupskiego w różnych formach imprez i zawodów sportowych;

b)      oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne;

Szczegółowych informacji udziela Danuta Garbacz - inspektor ds. kultury fizycznej, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 36.

5.       Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

Działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym ochrony i opieki nad zabytkami poprzez organizację imprez kulturalnych, plenerów, warsztatów itp.

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:

a)      preferowane będą oferty, które uwzględnią udział twórców z powiatu słupskiego oraz promować będą ich twórczość i dorobek artystyczny;

b)      oferty w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami uwzględnią zabytki powiatu słupskiego.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 22.000,00 zł (w roku 2012 na realizację zadania przekazano 21.880,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Maciej Wałaszewski – podinspektor ds. kultury i ochrony zabytków, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 75 lub 59 841 85 53.

6.       Ratownictwa i ochrony ludności - zadania przewidziane do zlecenia w formie wsparcia:

1)     Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:

a)      oferent przedstawi koncepcję zorganizowania zawodów,

b)      Ooferent zorganizuje i przeprowadzi zawody zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych i Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP – do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności;

c)      pferent zapewni:

-        promocję zawodów,

-        odpowiedni wystrój miejsca zawodów,

-        przygotowanie scenariusza przebiegu zawodów i przedstawi go w terminie 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Wysokość środków z budżetu powiatu przewidzianych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 23.000,00 zł (w roku 2012 na realizację zadania przekazano 23.000,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Leszek Jankowiak – inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności, tel. 59 841 85 66.

 

II      Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:

1.      Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.

2.      Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

3.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4.      Oferty na realizację zadań winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinny zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)     Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)     Termin i miejsce realizacji zadania, ilość uczestników i odbiorców;

3)     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)     Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5)     Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł;

6)     Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5.      Podane dane w ofercie powinny być rzetelne.

6.      Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.

7.      Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

8.      Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

9.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10.  W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

11.  Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

12.  Zabronione jest dokonywanie zmian w układzie określonym wzorem oferty.

13.  Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:

1)   Brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2)   Złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

3)   Poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

14.  Na stanowisku merytorycznym sprawdzona zostanie kompletność złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia drogą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany we wniosku lub – w przypadku braku e-mail – faksem. Uzupełnienie musi wpłynąć do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku, w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

 

Terminy i warunki realizacji zadania:

1.      Zadanie winno być wykonane w 2013 roku.

2.      Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

3.      Zadanie będzie miało charakter ponadgminny, tj. jego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin z powiatu słupskiego.

Termin składania ofert:

1.      Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 11 lutego br.do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

2.      Oferty dotyczące zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  należy złożyć w terminie do 18 lutego br.

3.      Oferty złożone po ww. terminach lub złożone na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem zostaną odrzucone ze względów formalnych.

4.      Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej pod adresem bip.powiat.slupsk.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.      Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w §11 Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. przyjętego uchwałą Nr XXI/211/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.

2.      Rozpatrzenie ofert na zadania nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.      Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.

4.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

5.      Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

  • autor: MW, data: 2013.01.17

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 8016105 wejść.