Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 26 Czerwca 2019     Imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015
 • Spotkanie sołtysów 15.05.2015

Kalendarium

2019-06-01 Dzień DzieckaVI01Dzień Dziecka
2019-06-15 Bieg Zielona Dycha w ObłężuVI15Bieg Zielona Dycha w Obłężu
2019-06-16 III Festiwal Zespołów FolklorystycznychVI16III Festiwal Zespołów Folklorystycznych
2019-06-19 Dni KępicVI19Dni Kępic
2019-06-20 BOŻE CIAŁOVI20BOŻE CIAŁO
2019-06-21 Noc Kupały nad Jeziorem ObłęskimVI21Noc Kupały nad Jeziorem Obłęskim
2019-06-21 Koncert "Przyjaciele po to są" VI21Koncert "Przyjaciele po to są"
2019-06-25 X sesja Rady Powiatu SłupskiegoVI25X sesja Rady Powiatu Słupskiego
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

2013

Ogłoszenie otwatego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych

w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

 

 

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia i projekty, na które organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pozyskały środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Rozpatrywane będą tylko oferty o dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 20.000,00 zł (w 2012 r. nie realizowano tego zadania).

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Jusiewicz, tel.: 59 8418-706.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:
 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Oferty na realizację zadań winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinny zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania, ilość uczestników i odbiorców;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł;
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 5. Podane dane w ofercie powinny być rzetelne.
 6. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
 8. Do oferty należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru pobraną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl.
 2. kopię umowy zawartej z instytucją grantodawczą o realizację zadania publicznego lub pismo z instytucji grantodawczej potwierdzające przyznanie dotacji w ramach złożonego projektu.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 3. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na:
 1. budowę i zakup nieruchomości gruntowych, budynków i lokali;
 2. prowadzenie działalności gospodarczej;
 3. pokrycie deficytu działalności organizacji pozarządowej;
 4. wsteczne finansowanie działań;
 5. utrzymanie biura organizacji;
 6. działalność polityczną i wyznaniową;
 7. przedsięwzięcia dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 8. profesjonalny sport;
 9. inne zadania statutowe niż zapisane we wniosku;
 10. zakup środków trwałych;
 11. kary, grzywny, odsetki od zadłużenia.
 1. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.
 2. Zabronione jest dokonywanie zmian w układzie określonym wzorem oferty.
 3. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
 1. brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 2. złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 1. Na stanowisku merytorycznym sprawdzona zostanie kompletność złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia drogą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany we wniosku lub – w przypadku braku e-mail – faksem. Uzupełnienie musi wpłynąć do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku, w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie powinno być wykonane do 31 grudnia 2013 roku.
 2. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 3. Zadanie będzie miało charakter ponadgminny, tj. jego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin z powiatu słupskiego.

 

 1. Termin składania ofert:
 1. Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 30 października br. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Konkurs ofert 2013 – WKŁAD WŁASNY”. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.
 2. Oferty złożone po ww. terminie lub złożone na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: bip.powiat.slupsk.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
 1. Komisja Konkursowa powołana według trybu określonego w §11 Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. przyjętego uchwałą Nr XXI/211/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r., rozpatrywać będzie oferty w trybie ciągłym do 18 listopada 2013 r. lub wyczerpania alokacji środków.
 2. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego po uwzględnieniu opinii Komisji konkursowej.
 3. Rozpatrzenie ofert na zadania nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu Słupskiego.
 5. Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 • autor: T.J., data: 2013-06-06

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7513340 wejść.