Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Czwartek 21 Listopada 2019     Imieniny: Janusza, Konrada, Oliwiera

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy
 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy
 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy
 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy
 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy
 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy
 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy
 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy
 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy
 • IX Ogólnopolski Zajzd Maskotek Rowy

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

2013

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

 

 

 1. Konkurs obejmuje zadanie:
  1. Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, zgodnie z art. 19 pkt. 2 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

Zadanie należy traktować łącznie, nie należy go dzielić.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 12.300,00 zł (w 2012 r. na realizację zadania przekazano 12.000,00 zł).

Szczegółowych informacji udziela Danuta Marzec – starszy pracownik socjalny PCPR w Słupsku, tel. 59 848 10 94.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadanie:
 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane jedynie na mieszkańców powiatu słupskiego skierowanych do tymczasowego miejsca noclegowego w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
 5. Oferty na realizację zadania winny być zgodne z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinny zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  2) Termin i miejsce realizacji zadania, ilość uczestników i odbiorców;
  3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  5) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  4) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł;
  6) Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 6. Podane dane w ofercie powinny być rzetelne.
 7. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.
 8. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
 9. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 12. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.
 13. Zabronione jest dokonywanie zmian w układzie określonym wzorem oferty.
 14. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
  1) Brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  2) Złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 15. Na stanowisku merytorycznym sprawdzona zostanie kompletność złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia drogą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany we wniosku lub – w przypadku braku e-mail – faksem. Uzupełnienie musi wpłynąć do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku, w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

 

Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być wykonane w 2013 roku.
 2. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 3. Odbiorcami zadania mogą być tylko mieszkańcy powiatu słupskiego.

Termin składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 23 sierpnia br. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.
 2. Oferty złożone po ww. terminach lub złożone na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: bip.powiat.slupsk.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w §11 Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. przyjętego uchwałą Nr XXI/211/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycję oferty, na którą zaproponuje udzielenie dotacji.
 2. Rozpatrzenie ofert na zadanie nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Ostatecznego wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty przez Zarząd Powiatu Słupskiego.
 5. Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 • autor: MW, data: 2013-08-01

wsteczwstecz

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 8015855 wejść.