Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 17 Stycznia 2018     Imieniny: Antoniego, Jana, Rościsława

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Multimedia

  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21
  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21
  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21

Kalendarium

I01Nowy Rok
I06Święto Trzech Króli
I1426. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
I21Dzień Babci
I22Dzień Dziadka
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2015 roku zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalych.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 9 stycznia 2015 r. do godz. 15.30.

Wyniki pracy komisji konkursowej na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

 

  1. Konkurs obejmuje realizację programów edukacyjno – profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

 

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na to zadanie – 10 644,00 zł.

 

W ogłaszanych konkursach – 16 stycznia, 22 kwietnia, 21 sierpnia br. rozdysponowano 6.356,00 zł

W 2013 roku na zadanie to przeznaczono 17.000,00 zł.

 

Warunki uzyskania dofinansowania zadania:

            Oferent przedstawi propozycje realizacji różnorodnych form działań ponadgminnych (konferencje, szkolenia, warsztaty, prelekcje, kampanie, zajęcia rekreacyjne itp.) propagujące zdrowy styl życia wśród mieszkańców, ukierunkowanych w szczególności na:

- zwiększenie aktywności fizycznej,

- racjonalne odżywianie,

- regularne wizyty profilaktyczne,

- profilaktykę „zespołów ucieczki” (narkomania, lekomania, alkoholizm, ostre zaburzenia psychiczne),

- umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych,

z wyszczególnieniem populacji, zasięgu działania, miejsca, liczby osób objętych realizacją zadania. Oferent w realizacji zadnia uwzględni doświadczenia i kwalifikacje realizatorów.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

  • autor: D.R., data: 2014-08-22

 


 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 22 maja 2014 roku.

  • autor: (G.D.), data: 2014-06-30

 

Informacja dotycząca konkursu w zakresie realizacji zadania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie, tj. do 16 czerwca br.

  • autor: MW, data: 2014-06-30

 

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich

W dniu 29 maja br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił konkurs w zakresie realizacji zadań z zakresu dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich.

  • autor: G.D., data: 2014-05-30

 


 

W dniu 22 maja br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił konkurs w zakresie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 


 

Ogłoszenie o konkursie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W dniu 13 maja br. Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił konkurs w zakresie realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 


 

Ogłoszenie o konkursie z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzniu w dniu 17 kwietnia br. zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 16 stycznia 2014 roku.

 


 

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego w roku 2014

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 roku zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych powiatu słupskiego w 2014 roku. Oferty nalezy skladać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 7 lutego br do godz. 15.30. Oferty dotyczace zadan z zakresu kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego należy złożyć do dnia 17 lutego br.

  • autor: T.J.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 6218953 wejść.