Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Piątek 15 Listopada 2019     Imieniny: Alberta, Artura, Leopolda

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówAzbestABC o azbeście

Multimedia

 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

CO TO JEST AZBEST?

Azbest jest potoczną nazwą materiałów włóknistych, obejmujących swym zakresem uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Wyróżnia się cztery podstawowe typy azbestu;

 • chryzotyl (włóknista odmiana uwodnionego krzemianu magnezu),
 • amozyt (krzemian żelazowo – magnezowy),
 • krokidolit (krzemian sodowo – żelazowy),
 • antofilit (krzemian magnezowy zawijający żelazo).

Szerokie zastosowanie wyrobów zawierających azbest w budownictwie spowodowane było szeregiem zalet, jakimi charakteryzuje się azbest. Są to przede wszystkim wysoka wytrzymałość mechaniczna, elastyczność, miękkość, sprężystość, możliwość przędzenia, lekkość, oporność na czynniki chemiczne i biologiczne,  niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, duża oporność na działanie wysokich temperatur oraz niepalność.

W Polce azbest występuje na Dolnym Śląsku jako domieszka innych złóż, takich jak melafir, gabro, ruda niklu i magnezyt. Jednakże nie są to ilości nadające się  przeróbki na skalę przemysłową. 

 • Ryc.1. Włókna azbestowe
  Ryc.1. Włókna azbestowe

Eternit jest potoczną nazwą stanowiących materiały buwlane azbestowo - cementowe. Zaliczają się do niech przede wszystkim płyty faliste i  karo używane do wykoanywania pokryć dachowych, płyty płaskie uzywane prz elecjach budynków oraz rury w instalacjach wodno – kanazliacyjnych i ciepłowniczych.  

 • Ryc.2. Ilość zinwentaryzowanego azbestu na obszarze...
  Ryc.2. Ilość zinwentaryzowanego azbestu na obszarze powiatu słupskiego.

Azbest szeroko stowany był w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale także w energetyce, transpocie i przemyśle chemicznym, m.in. do wyrobu:

 • materiałów azbestowo-cementowych produkowanych z azbestów chryzostolowego i amfibolowego (pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe, i elewacyjne zawierające 10-35% azbestu)
 • materiałów izolacyjnych stosowanych do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zborników, przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognioodpornych (zawierają 75-100 % azbestu),
 • materiałów uszczelniających (tektury, płyty azbestowo – kauczukowe, szczeliwa plecione),
 • materiałów ciernych ( okładziny cierne i taśmy hamulcowe),
 • materiałów tekstylnych ( sznury, maty),
 • materiałów hydroizolacyjnych (lepiki asfaltowe, kity uszczelaniające, asfalty drogowe, zaprawy grunujące, papy dachowe, płytki podłogowe (zawierają 20-40 % azbestu).

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032

Prace polegające na uregulowaniu kwestii i zagospodarowania odpadów azbestowych sięgają 1997r., w którym to Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął rezolucję w sprawie Programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373). Dokument ten zobowiązał Radę Ministrów do opracowania programu zmierzającego do wycofania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

 • PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032

Prace nad stworzeniem programu potrwały do 2002r. i zakończyły się przyjęciem w dniu 14 maja  przez Radę Ministrów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski”. W celu aktualizacji celów przyjętych w programie powołano natomiast  „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu ), który jest aktualnie podstawowym aktem prawnym, regulującym gospodarkę dopadamy zawierającymi azbest na terenie naszego kraju.

Głównymi celami obecnie obowiązującego Programu są:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowiska,

które realizowane powinny być na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym i gminnym). 

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym (nieuszkodzone) oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanową istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Azbest może stanowić poważne zagrożenie dla życia człowieka w przypadku, gdy dochodzi  do wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie to najwyższe jest w momencie demontażu wyrobów zawierających azbest lub korozji wyrobów zawierających azbest. Do szczególnie szkodliwych i ryzykownych zdarzeń, narażających nas na zachorowania są:

 • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, (dzikie wysypiska,  w niewłaściwy  sposób składowane płyty azbestowe na  posesjach),
 • użytkowanie wyrobów zawierających azbest, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku korozji,
 • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacyjne zawierające azbest. 
 • SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

Stopień narażenia zdrowia na negatywne oddziaływanie pyłu azbestowego zależy przede wszystkim od wielkości włókien, ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażania na ich negatywne oddziaływanie. Może one powodować negatywne zmiany w organizmie prowadzące do:

 • pylicy azbestowej,
 • łagodnych zmian opłucnowych,
 • raka płuc
 • międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej.

Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone zostały przez Ministra Zdrowia na liście czynników rakotwórczych.  Wyróżnia się trzy rodzaj narażenia na pyły azbestowe:

 • ekspozycja zawodowa – praca przy usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest,
 • ekspozycja parazawodowa – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów,
 • ekspozycja środowiskowa – związana z występowaniem azbestu w powietrzy atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien/m3 powietrza w  pomiarach 24- godzinnych. Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe ponadnormatywne stężenia przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Łodzi, i Katowicach. 

PRZYDATNE LINKI

 

 1. Ministerstwo Gospodarki- www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu,
 2. Baza azbestowa – http://www.bazaazbestowa.gov.pl,
 3. Federacja Zielonych GAJA- http://gajanet.pl/ i http://bezazbestu.com.pl/
 • autor: M.W.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7986708 wejść.