Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Środa 17 Stycznia 2018     Imieniny: Antoniego, Jana, Rościsława

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówAzbestABC o azbeście

Multimedia

 • Konwent wójtów i samorządowców
 • Konwent wójtów i samorządowców
 • Konwent wójtów i samorządowców
 • Konwent wójtów i samorządowców
 • Konwent wójtów i samorządowców
 • Konwent wójtów i samorządowców

Kalendarium

I01Nowy Rok
I06Święto Trzech Króli
I1426. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
I21Dzień Babci
I22Dzień Dziadka
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

CO TO JEST AZBEST?

Azbest jest potoczną nazwą materiałów włóknistych, obejmujących swym zakresem uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Wyróżnia się cztery podstawowe typy azbestu;

 • chryzotyl (włóknista odmiana uwodnionego krzemianu magnezu),
 • amozyt (krzemian żelazowo – magnezowy),
 • krokidolit (krzemian sodowo – żelazowy),
 • antofilit (krzemian magnezowy zawijający żelazo).

Szerokie zastosowanie wyrobów zawierających azbest w budownictwie spowodowane było szeregiem zalet, jakimi charakteryzuje się azbest. Są to przede wszystkim wysoka wytrzymałość mechaniczna, elastyczność, miękkość, sprężystość, możliwość przędzenia, lekkość, oporność na czynniki chemiczne i biologiczne,  niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, duża oporność na działanie wysokich temperatur oraz niepalność.

W Polce azbest występuje na Dolnym Śląsku jako domieszka innych złóż, takich jak melafir, gabro, ruda niklu i magnezyt. Jednakże nie są to ilości nadające się  przeróbki na skalę przemysłową. 

 • Ryc.1. Włókna azbestowe
  Ryc.1. Włókna azbestowe

Eternit jest potoczną nazwą stanowiących materiały buwlane azbestowo - cementowe. Zaliczają się do niech przede wszystkim płyty faliste i  karo używane do wykoanywania pokryć dachowych, płyty płaskie uzywane prz elecjach budynków oraz rury w instalacjach wodno – kanazliacyjnych i ciepłowniczych.  

 • Ryc.2. Ilość zinwentaryzowanego azbestu na obszarze...
  Ryc.2. Ilość zinwentaryzowanego azbestu na obszarze powiatu słupskiego.

Azbest szeroko stowany był w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale także w energetyce, transpocie i przemyśle chemicznym, m.in. do wyrobu:

 • materiałów azbestowo-cementowych produkowanych z azbestów chryzostolowego i amfibolowego (pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe, i elewacyjne zawierające 10-35% azbestu)
 • materiałów izolacyjnych stosowanych do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zborników, przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognioodpornych (zawierają 75-100 % azbestu),
 • materiałów uszczelniających (tektury, płyty azbestowo – kauczukowe, szczeliwa plecione),
 • materiałów ciernych ( okładziny cierne i taśmy hamulcowe),
 • materiałów tekstylnych ( sznury, maty),
 • materiałów hydroizolacyjnych (lepiki asfaltowe, kity uszczelaniające, asfalty drogowe, zaprawy grunujące, papy dachowe, płytki podłogowe (zawierają 20-40 % azbestu).

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032

Prace polegające na uregulowaniu kwestii i zagospodarowania odpadów azbestowych sięgają 1997r., w którym to Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął rezolucję w sprawie Programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373). Dokument ten zobowiązał Radę Ministrów do opracowania programu zmierzającego do wycofania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

 • PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032

Prace nad stworzeniem programu potrwały do 2002r. i zakończyły się przyjęciem w dniu 14 maja  przez Radę Ministrów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski”. W celu aktualizacji celów przyjętych w programie powołano natomiast  „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu ), który jest aktualnie podstawowym aktem prawnym, regulującym gospodarkę dopadamy zawierającymi azbest na terenie naszego kraju.

Głównymi celami obecnie obowiązującego Programu są:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowiska,

które realizowane powinny być na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym i gminnym). 

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym (nieuszkodzone) oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanową istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Azbest może stanowić poważne zagrożenie dla życia człowieka w przypadku, gdy dochodzi  do wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie to najwyższe jest w momencie demontażu wyrobów zawierających azbest lub korozji wyrobów zawierających azbest. Do szczególnie szkodliwych i ryzykownych zdarzeń, narażających nas na zachorowania są:

 • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, (dzikie wysypiska,  w niewłaściwy  sposób składowane płyty azbestowe na  posesjach),
 • użytkowanie wyrobów zawierających azbest, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku korozji,
 • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacyjne zawierające azbest. 
 • SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

Stopień narażenia zdrowia na negatywne oddziaływanie pyłu azbestowego zależy przede wszystkim od wielkości włókien, ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażania na ich negatywne oddziaływanie. Może one powodować negatywne zmiany w organizmie prowadzące do:

 • pylicy azbestowej,
 • łagodnych zmian opłucnowych,
 • raka płuc
 • międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej.

Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone zostały przez Ministra Zdrowia na liście czynników rakotwórczych.  Wyróżnia się trzy rodzaj narażenia na pyły azbestowe:

 • ekspozycja zawodowa – praca przy usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest,
 • ekspozycja parazawodowa – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów,
 • ekspozycja środowiskowa – związana z występowaniem azbestu w powietrzy atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien/m3 powietrza w  pomiarach 24- godzinnych. Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe ponadnormatywne stężenia przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Łodzi, i Katowicach. 

PRZYDATNE LINKI

 

 1. Ministerstwo Gospodarki- www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu,
 2. Baza azbestowa – http://www.bazaazbestowa.gov.pl,
 3. Federacja Zielonych GAJA- http://gajanet.pl/ i http://bezazbestu.com.pl/
 • autor: M.W.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 6219034 wejść.