Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek 18 Listopada 2019     Imieniny: Karoliny, Romana, Ottona

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Organizacje pozarządoweKomisje konkursowe

Multimedia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Nabór do komisji konkursowych.

Organizacje pozarządowe wskazują swoich przedstawicieli za pośrednictwem Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego.

W celu zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej do komisji konkursowej należy przesłać Formularz zgoszenia do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej odpowiedzialnego za obsługe administracyjną Rady. Kandydatury można przesyłać na adres: mwalaszewski@powiat.slupsk.pl lub Starostwo Powiatowe w Słusku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Zarząd na czas obowiązywania programu w celu sprawdzenia zgodności ofert z wymogami ogłoszonymi w Konkursie, dokonania oceny merytorycznej oraz przedstawienia propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych przez Organizacje w otwartych konkursach ofert, ogłoszonych przez Zarząd.
 2. Komisje konkursowe powołuje Zarząd najpóźniej na 7 dni przed planowanym ich posiedzeniem.
 3. Komisje konkursowe składają się z co najmniej dwóch przedstawicieli Zarządu oraz co najmniej dwóch osób wskazanych przez Organizacje, z zastrzeżeniem ust. 7.
 4. Organizacje pozarządowe wskazują swoich przedstawicieli za pośrednictwem Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego.
 5. Wydział odpowiedzialny za ogłoszony przez Zarząd otwarty konkurs ofert w ciągu 3 dni od dnia jego ogłoszenia poinformuje Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego o możliwości wskazania przez nią co najmniej 2 przedstawicieli Organizacji do składu Komisji konkursowej.
 6. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego wskazuje przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania informacji, o której mowa
  w ust. 5.
 7. W przypadku, gdy Organizacje nie wskażą swoich przedstawicieli, Zarząd powołuje Komisje w składzie co najmniej trzyosobowym.
 8. Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez Organizacje, jeżeli:
  1. żadna Organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu postępowania administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.
 9. Zasady i tryb pracy Komisji określa Zarząd w uchwale o ich powołaniu.
 10. Spotkania Komisji są protokołowane.
 11. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 12. W pracach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem Konkursu.
 13. Komisja opiniuje oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, w oparciu o kryteria, które zostały określone przez Zarząd w ogłoszeniu o konkursie.
 14. Komisja opiniuje ofertę również w sytuacji, gdy została zgłoszona do Konkursu jako jedyna.
 15. Przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi wyniki prac Komisji, który rozpatrzy oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 16. Decyzja Zarządu jest podstawą do zawarcia pisemnych umów z wybranymi oferentami, określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.

 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7997459 wejść.