Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek 18 Listopada 2019     Imieniny: Karoliny, Romana, Ottona

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówNieruchomościPrzekształcenia

Multimedia

 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015
 • Piknik rodzinny w Runowie 10.05.2015

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa – najważniejsze informacje!

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa – najważniejsze informacje!

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018, poz. 1716 ze zm.)

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

 

Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, a więc nie jest konieczne składanie wniosku o jego przekształcenie.

 

Na potwierdzenie tego faktu Starosta Słupski w imieniu Skarbu Państwa (dotychczasowego właściciela gruntu) wyda zaświadczenie z urzędu, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Wydanie zaświadczenia z urzędu jest bezpłatne.

 

Organ może również wydać takie zaświadczenie na wniosek właściciela. Wówczas wyda je w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub w terminie 30 dni na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej (np. sprzedaż, darowizna, zamiana) mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. Jednakże wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

 

W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta będzie informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu.

Opłata winna być wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w wysokości dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Opłatę należną za rok 2019 można wnosić w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. za następne lata do 31 marca każdego roku.

Jeśli w okresie 20 lat od przekształcenia nieruchomość zostanie zbyta, opłata ta przechodzi na następnego właściciela.

 

Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę za to przekształcenie w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela.

W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu, wpis roszczenia dokonany zostanie przez sąd w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

 

Osoby fizyczne:

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu wnoszenia opłaty.

Właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia wyżej opisanego zgłoszenia.

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

 

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

 

BONIFIKATY:

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

Przykład:

Opłata roczna za przekształcenie = 1000,00 zł

Okres wnoszenia opłaty = 20 lat

Pismo właściciela o zamiarze uiszczenia opłaty jednorazowej z dnia 25 września 2019r.

Przysługująca bonifikata - 60%

 

1000,00 zł  x  20 lat  =  20 000,00 zł opłata jednorazowa

20 000,00  x  60%  = 12 000,00 zł bonifikata

20,000 zł  -  12 000,00 zł  = 8 000,00 opłata jednorazowa z bonifikatą do zapłaty

 

Osoby prawne:

Osoba prawna może również uiścić opłatę jednorazową (opłata roczna x ilość rat) jednakże nie przysługuje jej prawo do bonifikaty za wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych.

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do przekształconej nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14 ustawy przytoczonej na wstępie, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia (do 31 marca 2019 roku) złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

 

            Wydłużenie okresu opłaty przekształceniowej dla przedsiębiorców ma związek z częściowym wyeliminowania przez ustawodawcę obowiązku udzielenia pomocy publicznej.

           

W przeciwnym razie będzie miał zastosowanie art. 14 ustawy o przekształceniu…, który stwierdza, że: Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia albo zaświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

 

Czyli przedsiębiorca będzie musiał złożyć organowi wystawiającemu zaświadczenie wniosek o udzielenie pomoce de minimis.

 

W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty.

 

            Oznacza to, że jeśli zostanie przekroczony limit dotychczas udzielonej pomocy de minimin (200 000,00 EURO w okresie ostatnich trzech lat) przedsiębiorca będzie musiał zapłacić dotychczasowemu właścicielowi od 80 % do 60 % aktualnej wartości rynkowej przekształconego gruntu (w zależności od dotychczasowej stawki procentowej, od której ustalona była opłata za użytkowanie wieczyste).

           

Niezależnie od tego pomocą publiczną są również opłaty roczne (raty).

 

Informacje i wnioski związane z przekształceniem dostępne są na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/

 

Wnioski i pytania kierować można na adres:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

59/8418554, dwojtas@powiat.slupsk.pl

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7997634 wejść.